Tuesday, February 7அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

ஏப்ப‍மும் குசுவும் இயல்பானது இதில் வெட்கப்படவோ அவமானப்படவோ எதுவுமில்லை

ஏப்ப‍மும் குசுவும் இயல்பானது இதில் வெட்கப்படவோ அவமா னப் படவோ எதுவுமில்லை

ஏப்பம் இயல்பானது

உண்மையில் வாய்வு, ஏப்பம் போன்றவையெல்லாம் இயற் கையான நிகழ்வுகள்தான். இதி ல் வெட்கப்படவோ அவமானப் படவோ எதுவுமில்லை. ஆயினு ம் நாலு பேர் மத்தியில் வெளியேறும்போது சற்று அநாகரீகமான, மரியாதைக் கேடான செயலாகத்தான் சமூகத்தில்

கணிக் கப்படுகிறது.

இந்திய மற்றும் சீன கலாசாரங்களில் ஏப்பம் வெளியேறுவது இய ல்பாகவே கருதப்பட்டது. திரு ப்பதியாக உண்டதின் அறிகு றியாக இது ஏற்றுக் கொள்ள ப்பட்டது. ஆனால் மற்றவர்க ள் மத்தியில் ஏப்பம் விடுவ தை மேலை தேச மற்றும் ஜ ப்பானிய கலசாரங்களில் மரி யாதைக் குறைவான செய லாக வெறுக்கப்படுகிறது.

குழந்தைகளிலும் வாய்வு வெளியேறுகிறது. ஒரு பக்க மார்பில் பால் ஊட்டிய பின்னர் குழந் தையை அணைத்து நிமித்தி தோளில் போட்டு முதுகில் தட்டி ஏப்ப ம் விடுவிக்க வேண்டும் என பாலூட்டு ம் தாய்மாருக்கு அறிவு றுத்தப்படுவது இத னால்தானே.

ஆடு, மாடு, செம்மறி, நாய் போன்ற பல மிருகங்களும் ஏப்பம் விடுவதை நீங்கள் அவதா னித்திருக்கலாம். உண்மையில் மாடுகள் தினமும் 500 முதல் 600 லீட்ட ர் வரையான காற்றை ஏப்பமாக வெளி யேற்றுகின்றன.

ஆனால் அவை வெளியேற்றுவது மீதே ன் என்ற வாய்வை ஆகும். வர்த்தக ரீதியான மாடுகளைப் பண் ணைகளாக வளர்க்கும்போது இவை வெளியேற்றும் வாய்வு ஆ னாது சூழலை மாசுபடுத்தி பச்சை வீட்டு விளைவை  (Green house effect) ஏற்படு த்துகிறது அஞ்சப்படு கிறது.

வாய்வு எவ்வாறு ஏற்படுகிற து?

நாம் உண்ணும் உணவுகள் ஜீரணமடையும் போது வாய்வுகள் இயற்கையாக உணவுக் கால் வாயில் உற்பத்தியாகின்றன.

அத்துடன் உணவு உண் ணும் போதும், நீராகாரம் அருந்தும் போதும் அவற் றோடு சேர்ந்து உட்செல் லுகின்ற காற்றும் சேர்ந் து விடுகிறது. அவசர அவ சரமாக உண்ணும்போது கூடிய அளவு காற்றையு ம் எம்மையறியாது விழு ங்கிவிவடுகிறோம். இவை ஏப்பமாக மட்டுமின்றி விக்கலாகவும் வெளியேறுவது உண்டு.

மென்பானங்களில் நிறைய வாய் வு உண்டு. அவற்றில் உள்ளது கார் பன்டை ஒட்சைட் வாய்வு ஆகும்.

மலச்சிக்கல் இருந்தால் வயிறு பொருமலாக இருக்கலாம். தேங் கி நிற்கும் மலத்தில் கிருமித் தொ ற்றுகள் ஏற்படுவதால் நாற்றமா க வாய்வு வெளியேறவும் கூடும்.

இந்த வாய்வுக்கள் இரைப்பையில் இருந்தால் அவை ஏப்பமாக வெளியேறுகின்றன. இரைப்பையைத் தாண்டி குடலை அடைந்து விட்டால் வயிறு பொருமலாக, முட்டா க இருக்கும். அவ்வாய்வு கள் மலவாயில் ஊடாக வெளியேறும்.

ஏப்பம் என்பது ஒருவருக்கு தன்னி ச்சையாக வாய்வு வெளியேறு வதாக அமையலாம். அல்லது அவர் தானாக விரும்பி வெளியேற்றுவதாகவும் நடைபெறலாம். அதாவது வயிறு உப்பலாக அல்லது வயிற்று முட்டாக இருந்தால் ஒருவர் தானகவே காற் றை ஏப்ப மாக வெளியேற்றிச் சுகம் காண முயலலாம்.

ஏப்பமானது எப்பொழுதும் பெரிய சத்தமாகத்தான் வெளியேறும் என்றில்லை. சத்தமின்றி அல்லது மிகவும் தணிந்த சத்தத்துடன் வெளியேறும் ஏப்ப வாய்வு எமது கவனத்தை ஈர்ப்பதில்லை என்பதே உண்மையாகும். உணவின் பின் மூன்று நான் கு தடவைகள் ஏப்பம் விடு வது எவருக்குமே சாதார ண நிகழ்வுதான் என்கிறார் கள்.

மல வாசலால் பறபற வா ய்வு

வாயினால் வெளியேறாத வாய்வுகளும், உணவுக் கால்வாயில் உணவு சமிபாடடையும்போது உற்பத்தியாகும் வாய்வுகளும் மல வாயில் ஊடாக வெளியேறும்.

ஒவ்வொருவருக்கும் தினமும் ஆறு முதல் இருபது தடவைகள் வரை வாய் வானது மலவாயில் ஊடாக வெளியே றலாம் என்கிறார்கள். பெரும்பாலும் மலம் கழிக்கும் போது வெளியேறுவ தால் எவரும் கவனிப்பதில்லை.

ஆனால் ஓட்டைக் கார் புற்படுவது போன்ற பெரிய சத்தத்துடன் வெயியேறும்போது சங்கட மாகவே இருக்கும். ஆசூசை யான மண த்துடன் குசுவாக வெளியேறுவது குடலில் கிரு மித் தொற்று ஏற் பட்டதால் இருக்கலாம்.

வயிறுப் பொருமல்

வயிற்றுப் பொருமல் என்பது மேல் வயிற்றுப் பகுதியில் ஏற்படுவ தாகும். ‘வயிறு ஊதிக் கிடக்கு’, ‘செமி க்கயில்லை’, ‘வயிறு உப்பச மாகக் கிடக்கு’ எனப் பல மாதழச் சொல்வார் கள். இதுவும் பெரும் பாலும் உணவு டன் அல்லது பானங்களுடன் உட்செ ன்ற வாய்வாக வே பெரும்பாலும் இருக்கும்.

ஆயினும் குடற் புண்கள், களத்திற்கு இரைப்பையிற்கும் இடையி ல் உள்ள வால்வ் செயற்பாடு தளர்தல் (gastroesophageal reflux disease (GERD) or a hiatal hernia) போன்றவற்றால் ஏற்படுது சகச ம்.

ஆடு மாட்டின் பால் ஜீரமடைவதில் சிக்கல் இருக்கும் lactose intolerance நோயிலும் வயிறுப் பொருமல் ஏற்படும்.

உணவுக் கால்வயில் உணவு ஜீரணமடைவதிலும் உணவு பயணப் படுவதிலும் ஏற்படும் பிரச்னை irritable bowel synd rome எனப் படும். இதிலும் வயிற்றுப் பொருமல் ஏற்படும்.

பலரும் சொல்வது போல மல ச்சிக்கலால் வயிற்று ஊதல் ஏற்படு மே ஒழிய ஏப்ப வாய்வுத் தொல்லை ஏற்படுவதில்லை.

மலக்குடற் சிக்கல், குரொனஸ் நோய் போன்ற நோய்களும் வாய் வுத் தொல்லையை உண்டாக்கலாம்.

சில மருந்துகளும் வாய்வுத் தொல்லை யை ஏற்படுதத்லாம். பெரு ம்பாலன அன்ரிபயோடிக் மருந்துகள் உணவுக் காய்வாயில் இயல் பாக இருக்கும் பக்டீரியா கிருமிகளைத் தாக்கி அழித்து வேறு சில பக்றீரியாக்களை பெருகச் செய்வதால் வாய்வை உற்பத்தி செய்ய லாம். இது வயிற்றில் கடா முடா சத்தத் தை ஏற்படுத்துவதுடன் மல வாயில் ஊடாக வெளியேறவும் செய்யும். ஆனால் இது தற்காலிக மானதே.

மருந்துகள் போலவே கோப்பி மது பானம் போன்றவையும் காரணமா கலாம்.

மனப் பதற்றம், மனச்சோர்வு போன் ற உளவியல் நோய்களும் கார ணமாகும்.

நீரிழிவிற்கு உபயோகிக்கும் மெட் போமின் மருந்து ஒரு சிலரில் வயிற்றுப் பொருமலை ஏற்படுத் துவதுண்டு. பெரம்பாலும் இது தற்காலிகமானது. சில நாட்களில் சரியாகிவிடும்.

டுப்பது எப்படி?

வாய்வுத் தொல்லைகளைத் தடுக் க என்ன செய்யலாம்?

அவசர அவசரமாக உணவுகளை யும் நீராகாரங்களையும் உட் கொ ள்ளாதீர்கள். அவ்வாறு உட்கொ ண்டால் அவற்றுடன் காற்றும் உட் சென்று வாய்வுத் தொல்லை ஏற் படும். 

சோடா போன்ற மென்பானங்களி ல் நிறைய காற்று சேர்ந்திருப்பதால் அவற்றையும் தவிர்க்க வே ண்டும். 

பயறு, கடலை, சோயா, பருப்பு போன்ற உணவு வகைகளில் உள்ள புரதங்கள் சமிபாடு அடைவதற்கு சிரமமானவை. இவற்றை நன்கு வேக வைத்து உண்டால் சுலபமாக சமிபாடு அடைவதுடன் வாய்வு தோன்றுவதும் குறையும். 

லக்டோஸ் இன்டொலரன்ஜ் உள்ள வர்கள் பால்மா, பால் அருந்துவதை த் தவிரக்க வேண்டும். சோயாப்பால் அருந்தாலும். சில குழந்தை களில் இது ஒரு முக்கிய பிரச்சனையாக இருப்பதுண்டு.

இவற்றைத் தவிர மனோவியல் காரணங்க ளாலும் ஏப்பம் வர லாம். உடல் நோயின்றி ஏற்படும் Functional Dyspepsia அவ் வகை யைச் சார்ந்தது. இந்த நோயாளியின் நோயு ம் அத்தகையதே. நீண்ட கால சிகிச்சை தே வைப்பட்டது.

-Dr. M.K.முருகானந்தன், MBBS(Cey), DFM (Col), FCGP (col)
குடும்ப நல மருத்துவர்

One Comment

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: