Thursday, September 29அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

வ‌ற்றாத‌ வருவாய் தரும் புகைப்படத்தொழில் – ஒரு பார்வை

வ‌ற்றாத‌ வருவாய் தரும் புகை ப்படத்தொழில் – ஒரு பார்வை

வா‌ழ்‌க்கை‌யி‌ல் ந‌ல்லதோ, கெட்டதோ அதைப‌திவுசெ‌ய்து தருபவ‌ர்க‌ள் புகை‌ப்பட‌க்கார‌ ர்க‌ள்தா‌ன். ந‌ம்மை யா‌ர் எ‌ன் று உண‌ர்‌‌த்துவத‌ற்கு புகை‌ப் பட‌ம்தா‌ன் ஆதரமாக ‌திக‌ழ்‌கி‌ ன்றன. வ‌ா‌ழ்‌க்கையோடு ‌பி‌‌‌ண்‌ணி‌ப் பிணை‌ந்து‌ வி‌ட்ட புகை‌ப்பட‌‌த் தொ‌ழி‌ல் க‌ற்பனை ச‌க்‌தி ‌மிகு‌ந்தவ‌ர்களு‌க்கு கதவை ‌திற‌ந்து கா‌த்‌‌திரு‌க்‌கிறது. மு‌க்‌கிய நகர‌ங்க‌ளி‌ல் ம‌‌ட்டு‌ மி‌ல்லாம‌ல்

‌ஸ்டூடியோ தொ‌‌ழி‌லை ‌கிராம‌ங்க‌ளிலு‌ம் செ‌ய்ய முடியு‌ம். 30 ஆ‌ ண்டுகளு‌க்கு மேலாக இ‌த்துறை‌யி‌ல் இரு‌ப்போ‌ ர் த‌ங்களை வள‌ர்‌த்து‌வி‌ ட்ட தொ‌ழிலையே வா‌ழ்‌ க்கையாக எடு‌த்து‌ச் செ‌‌ ய்‌கி‌ன்றன‌ர். 50 வயதுவ ரை வ‌ற்றாம‌ல் வருமான‌ ம் தரு‌வதாக உ‌ள்ளது புகை‌ப்பட‌‌த் தொ‌ழி‌ல்.

‌‌ஸ்டூடியோ ஆர‌ம்‌பி‌க்க ‌சி‌றிய இடமு‌ம், குறு‌கிய கால ப‌யி‌ற்‌சியு‌‌ம் இரு‌ந்தாலே போது‌ம். ஆ‌ர்வ‌த்துட‌ன் க‌ற்கு‌ம் 6 மாத ப‌யி‌ற்‌‌‌சிய‌ி‌ன் மு டி‌வி‌ல் ‌விரு‌ம்‌பியபடி இ‌த்து றை‌யி‌ல் எ‌ந்தவொரு தொ‌ழி லையு‌ம் தே‌ர்‌ந்தெடு‌த்து‌க் கொ‌ள்ள முடியு‌ம். வாடி‌க்கை யாள‌ர்க‌ளி‌ன் தேவை‌க்கு ஈடு கொடு‌த்து ‌அவரை திரு‌ப்‌திப டு‌த்து‌ம் படியான வேக‌ம் இ‌த் தொ‌ழிலு‌க்கு தேவை. ஒ‌ளி‌ப் பட தொ‌ழி‌லி‌ல் செ‌ய்ய‌ப்படு‌ம் முத‌லீ‌ட்டைபோ‌ல் குறை‌ந்த ப‌ட்ச‌ம் 20 சத‌‌‌வீத இலாப‌த்தை பெற முடியு‌ம்.

‌ஸ்டுடியோ வை‌ப்பத‌ற்கு அமை‌ப்பு, பகு‌தியை பொறு‌த்து ஒரு ல‌ட்ச ரூபா‌ய் முத‌லீடு இரு‌ந்தா லே போது‌ம். தொ‌ழி‌லி‌ன் வேக‌த்‌தி‌ற்கு ஏ‌ற்ப அடு‌த்த டு‌த்து முத‌லீடுகளை மே‌ ற்கொ‌ள்ள முடியு‌ம். முத‌ லீடு பெருக பெருக வரு மானமு‌ம் உயரு‌ம். இத‌ற் கு வ‌ங்‌கி‌க் கட‌ன்க ளு‌ம் ‌கிடை‌க்‌கி‌ன்றன.

எ‌னினு‌ம் ‌பிற‌ரிட‌ம் தொ‌ழி‌ல் க‌‌ற்றா‌ல் அவருடைய சாயலு‌ம், அணு குமுறையு‌ம் ஒ‌ட்டி‌க்கொ‌ ள்வது இய‌ல்பாகு‌ம். தொ‌ ழி‌ல்நு‌ட்ப ‌‌ரீ‌தியாக இ‌த்து றை அடை‌ந்‌திரு‌க்கு‌ம் மு‌ ன்னே‌ற்ற‌த்தை குறு‌கிய கால‌ த்‌தி‌ற்கு‌ள் அ‌றி‌ந்து கொ‌ள்ள உதவு‌கி‌ன்றன ப‌யி‌ற்‌சி ‌நிலைய‌ங்க‌ள். இவை உயர‌ங்களை எ‌ட்ட ‌கிடை‌த்து‌ள்ள எ‌ளிய வா‌ய்‌ ப்புகளாக தெ‌ரி‌கி‌ன்றன. கா‌ன்‌ஸ்‌ட‌பி‌ள் பத‌வி‌யி‌ல் இரு‌ந்து தொட‌ ங்குவதை ‌விட ஐ.‌பி.எ‌‌ஸ் படி‌‌த்து ஏ.‌சி.யாக ப‌ணியை தொட‌‌ங்கு வது ந‌ல்ல அடி‌த்தள‌ம் எ‌ன்பது போ‌ன்றது இதுவாகு‌ம்.

ஒ‌ளி‌ப்பட‌த் தொ‌ழி‌ல் பல ‌கிளைகளுட‌ன் ‌வி‌ரி‌ந்து ‌கிட‌க்‌‌‌கிறது. இ‌தி‌‌ல் இற‌‌ங் கு‌ம் மு‌ன்பு த‌ங்க‌ளி‌ன் ஆ‌ர் வ‌ம் ‌விள‌ம்பர‌த்துறையா, ‌‌‌சி‌னி மா‌வா, சொ‌ந்த ‌ஸ்டூடியோவா எ‌ன்பதை உண‌ர்வது அ‌வ‌சிய‌ம். துறையை தே‌ர்‌ந் தெடு‌த்து அ‌தி‌ல் ம‌ட்டு‌ம் ‌சிற‌ப்பு ப‌யி‌ற்‌சி பெறுவது இல‌க்கை எ‌ளிதா‌க்கு‌ம் எ‌ன்ப து இளைய தலை முறை‌யி‌ன் ந‌ம்ப‌ி‌ க்கை.

பா‌ஸ்போ‌ட் அளவு பட‌ம் எடு‌ப்பது, ‌திரு மண கவரே‌‌ஜ் எ‌ன் று ம‌ட்டு மே இரு‌ந்தது புகை‌ப்பட‌த் தொ‌ழி‌ல். ஆனா‌ல் குள‌த்த‌ி‌ல் எ‌றிய‌ப்ப‌ ட்ட தொ‌ழி‌ல் நு‌ட்ப‌ க‌‌‌ல்போ‌ல் பல வ‌ட்ட‌ங்க‌ள் ‌வி‌ரி‌ந்து வள‌ர்‌ச்‌சி அடை‌ந்து‌வி‌ட்டது. இதன‌ா‌ல் ஆ‌ர்வமு‌ள்ள இளைஞ‌ர்க ளு‌க்கான தேவை அ‌திக‌ ம் கொ‌ண்ட தொ‌ழிலாக இது மா‌றியு‌ள் ளது.

புகை‌ப்பட‌‌ம் வா‌ழ்‌க்கை‌ யி‌ன் அ‌ங்கமாகவே மா‌றி‌ வி‌ட்ட ‌நிலை‌யி‌ ல் அத‌ன் வருமான வா‌ய்‌ப்புகளு‌ம் பல ‌கிளைகளாக ‌‌பி‌ரி‌ந்து நி‌‌ற்‌கி‌ன்றன. புகை‌‌ப்பட‌த் துட‌ன் தொட‌ர்புடைய ல‌ே‌மிசே‌ன், ‌பிரே‌ம்க‌ள், ‌ஆ‌ல்ப‌ம், வி‌‌சி‌ட்டி‌ங் கா‌ர்டு எ‌ன்று தொட‌ர்பு தொ‌ழி‌ல்க‌ள் ஏராள‌ம்.

சா‌ப்‌பிடு‌ம் அ‌ரி‌சி‌யி‌‌ல் பெய‌ர் எழு‌தி இரு‌ப்பதாக ‌சில‌ர் கூறுவது ‌உ‌ண் டு. இ‌ங்கே த‌‌ட்டி‌ல் பட‌த்தையே பொ‌றி‌த்து‌ நமதா‌க்‌கி கொ‌ள் ள முடி‌கிறது. பே‌ப்ப‌ரி‌ல் ம‌ட்டும‌ல்லா ம‌‌ல் ‌கா‌க், பிளே‌ட் எ‌ன்று பொரு‌ட் க‌ள் எ‌ன்று ‌விரு‌ம்பு‌ம் பொரு‌ட்க‌ள் மே‌ல் ‌பி‌ரி‌ண்‌ட் போடு‌ம் தொ‌ ழி‌ல் நு‌ட்பமு‌ம் உ‌ள்ளது. இறக்கும‌தி செ‌ய்ய‌ப்ப‌ட்ட எ‌ந்‌திர‌ங்க‌ள் வ‌ந்து‌ வி‌ட்ட ‌நிலை‌யி‌ல்‌ ‌சி‌றிய பட‌ம் முத‌ல் ‌பிரமா‌ண்ட பட‌‌ங்க‌ள் வரை ‌பி‌ரி‌ண்‌ட் போட‌ப்படு‌கி‌ன்றன.

புகை‌ப்பட தொ‌ழிலு‌க்கு அடி‌ப்ப டை கே‌மிரா எ‌ன்றாலு‌ம் பு‌திய டி‌ ஜி‌ட்ட‌ல் தொ‌‌ழி‌‌ல்நு‌ட்ப‌ம் அதை ப‌ல்வேறு தள‌ங்களு‌க்கு எடு‌த்து‌ ச் செ‌ன்று கொ‌ண்டிரு‌க்‌கிறது. குறை‌ந்தப‌ட்ச வருமான‌ம் ‌நி‌ச்ச‌ம் எ‌ன்பத‌ா‌ல் ஆ‌ர்வ‌த்தையு‌ம், ‌திற மையையு‌ம் கல‌ந்து உழை‌த்தா‌ ல் பல ல‌ட்ச‌ம் வருமான‌ம் தருவ தாக உ‌ள்ளது புகை‌ப்பட‌‌த் தொ‌ழி‌ ல்

– குலசை சுல்தான்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: