Saturday, January 28அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

வாக்காளர்களே! நீங்கள் வாக்களிப்ப‍து எப்ப‍டி? – தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

வாக்காளர்களே! நீங்கள் வாக் களிப்ப‍து எப்ப‍டி? – தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

‘ஜனநாயகத் திருவிழா’வுக்குக் காப்பு கட்டு முடிந்துவிட்டது. இதோ… கூப்பிடும் தூரத்தில் தேர்தல்! ஏப்ரல் 24-ம் தேதி தமி ழ்நாடு முழுக்க ஒரே கட்டமாக ஓட்டுப்பதிவு நடைபெற

இருக்கிறது.

ஒரு வாக்காளனாக நாம் தெரிந் துகொள்ள வேண்டிய அடிப்படை யான சில அம்சங்கள் உள்ளன. அவை, வாக்குச் சாவடிக்குச் செ ல்லும் முன்பு சரிசெய்து கொள்ள வேண்டியவை; இயந்திரத்தில் பொத்தானை அழுத்தும் முன்பு சிந்திக்க வேண்டியவை…

வாக்களிப்பது மிக முக்கியம். 2009- ம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் தமிழகத்தில் 72.98 சதவிகித வாக்குகள் பதிவாகின. அது ஒரு சாதனை அளவு. 1967-ல் பதிவான 76.59 சதவிகித வாக்குப்பதிவுக்குப் பிறகு 2009-ல் பதிவானது தான் அதிகபட்சம். மற்றபடி எல்லா ஆண்டுக ளும் வாக்குப்பதிவின் வி கிதம் வீழ்ச்சி அடைந்து கொண்டேதான் வருகிற து. இதன் உண்மையான பொருள் என்னவெனில், சுமார் 40 சதவிகிதம் மக்க ளின் பங்கேற்பு இல்லாம ல்தான் மக்களாட்சி நடை பெறுகிறது. இந்த நிலை மாற, காரணம் எதுவும் சொல்லாமல் அனைவரும் வாக்களிக்க வேண் டும்.

அடையாள அட்டை!

18 வயது பூர்த்தி அடைந்த, வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் உள்ள இந்தியக் குடிமக்கள் அ னைவரும் வாக்களிக்கலாம். வாக்கு அளிப்பதற்கு வாக்கா ளர் அடையாள அட்டை மிக வும் முக்கியம். ஆனால், அது மட்டுமே போதுமானது அல்ல. அதைவிட முக்கிய ம், வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இருக்க வேண்டும். சில கார ணங்கள் மற்றும் நிர்வாகக் குளறுபடியின் காரணமாக வாக்காளர் அட்டை வைத்தி ருப்பவர்களின் பெயர் பட்டி யலில் இல் லாமல் போக லாம். அப்படி இருப்பின் நீங் கள் வாக்களிக்க முடியாது. அதே நேரம் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இருக்கிறது, ஆனால் வாக்காளர் அட்டை உங்களிடம் இல்லை என்றால், உங்களால் வேறு ஆதாரங்களைச் சமர்ப் பித்து வாக்களிக்க முடியும். இடம் பெயர்ந்து இன்னொரு தொகுதிக்குப் போய், வாக்கா ளர் பட்டியலில் பெயர் இடம் பெற்றிருந்தால் பழைய வாக் காளர் அட்டையை ஆவணமா கக் காட்டலாம்.

வாக்காளர் சீட்டு!
‘எங்கே வாக்களிப்பது?’ என்ற விவரத்துடன் கூடிய வாக்காளர் சீட்டை வாக்குப்பதிவு தொடங் குவதற்கு சில நாட்கள்முன்பே வீடு தேடி வந்து தேர்தல் பணி யாளர்கள் தருவார்கள். இந்த வாக்காளர் சீட்டில் உங்களின் பெயர், புகைப்படம், வாக்குச் சாவடியின் முக வரி… போன்ற விவரங்கள் இருக்கும். இந்தச் சீட்டை அரசியல் கட்சியினரும் தருவார்கள். வாக்காளர் அடை யாள அட்டையோ அல்லது வா க்காளர் சீட்டோ அல்லது அரசி யல் கட்சிகள் தரும் ‘டோர் ஸ்லிப்’போ… ஏதாவது ஒன்றை வாக்கு ச்சாவடிக்கு எடுத்து ச் சென்று வாக்களிக்கலாம். இந்த மூன்றும் உங்களிடம் இல்லா வி ட்டாலும், வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெ யர் இருந்தால் நீங்கள் நிச்சயம்வாக்களிக்க மு டியும். உங்கள் புகைப்ப டத்துடன் கூடிய அரசு ஆவணங்களான பாஸ் போர்ட், ஓட்டுநர் உரிம ம், பான் கார்டு என ஏதாவது ஒன்றைக் காட்டி வாக்களிக்க முடியும்.

தேர்தல் அலுவலர்களால் விநியோ கிக்கப்படாத வாக்காளர் சீட்டுகள், தேர்தல் தினத்தில் வாக்குச்சாவடி யில் வைக்கப்பட்டிரு க்கும். இந்தச் சீட்டுகளை வழங்குவதற்காக வாக் குச்சாவடியிலேயே உதவி மையம் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். வாக்காள ர் சீட்டு கி டைக்காதவர்கள் அங்கே சென்று பெற்றுக்கொள்ளலாம். த விர, நமக்கு ஏற்படுகிற சந்தேகங்க ளையும் அங்கே நிவர்த்தி செய்வா ர்கள்.

எங்கே வாக்குச்சாவடி?

மக்கள் அதிக தூரம் அலைய அவசியம் இல்லாமல், முடிந் தவரை அருகில் உள்ள இட ங்களில்தான் வாக்குச்சாவ டிகள் அமைக்கப் பட்டிருக்கு ம். அதிகபட்சம் ஒரு வாக்கு ச்சாவடிக்கு 1,500 வாக்கா ளர்கள்தான் வாக்களிப்பார் கள் என்பதால், நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டி இருக் காது. கடந்த தேர்தலைவிட இப்போது கூடுதல் வாக்குச் சாவடி கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. உங்கள் வாக்குச் சாவடி எங்கே இருக்கிறது என்பதை எஸ்.எம். எஸ். மூலமும் தேடலாம். என்று ஆங்கிலத்தில் டைப் செய்து, சிறு இடைவெளி விட்டு உங்கள் வாக் காளர் அடையாள அட்டை எண் ணைப் பதிவுசெய்து 94441 23456 என்ற எண்ணுக்கு எஸ். எம்.எஸ் . அனுப்பினால், உங்கள் வாக்கு ச்சாவடி குறித்த விவரம் பதிலாக வந்து விழும். இந்தத் தேர்தலில் வாக்குப்பதிவு நேரம் 2 மணி நே ரம் நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கா லை 7 மணிமுதல் மாலை 6 மணிவரையில் வாக்களிக்கலாம்.

மின்னணு இயந்திரம்!

கன்ட்ரோல் யூனிட், பேலட் யூனிட் என மின்னணு வாக்கு ப்பதிவு இயந்திரம் இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்டிருக் கும். இவை இரண் டும் ஐந்து மீட்டர் கேபிளால் இணைக்க ப்பட்டிருக்கும். கன்ட்ரோல் யூ னிட், தேர்தல் அதிகாரி முன்பு இருக்கும். பேலட் யூனிட் வாக் காளர்கள் வாக்களிப்பதற்கா ன மறைவிடத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கும். கன்ட்ரோல் யூனிட் பகு தியில் இருக்கும் பட்டனை தேர்தல் அலுவலர் அழுத்திய பிறகு தான் பேலட் யூனிட்டி ல் உங்கள் வாக்கைப் பதிவு செய்ய முடியும்.

வாக்குச்சாவடி நடைமுறை கள்!

வாக்குச்சாவடிக்குள் நீங்கள் நுழைந்ததும் முதலில் அலுவலரிட ம் உங்கள் வாக்காளர் அடையாள அட்டையையோ, வாக்காளர் சீட்டையோ அல்லது பூத் சிலிப்பையோ காண்பிக்க வேண்டும். இவை இல்லா தபட்சத்தில் தேர்தல் கமி ஷன் அறிவித்த ஆவணங் களில் ஒன்றைக் காட்ட லாம். அந்த அலுவலர் த ன்னிடம் வைத் திருக்கும் வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் உள்ளதா என சரிபார்ப்பார். பெயரையும் பதிவு எண் ணையும் உரக்கப் படித்துவிட்டு, வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர்மீது ஒருகோடு போ டுவார். உங்கள் பெயரைச் சொல்லு ம்போது அங்கே அமர்ந்திருக்கும் கட்சிகளி ன் ஏஜென்ட்கள், தங்கள் வசம் இருக்கும் வாக்காள ர் பட்டியலில் அதைச் சரி பார்த்துக் கொள்வார்கள்.

இந்தச் சரிபார்த்தல் முடிந் த பிறகுதான் நீங்கள் இரண்டாவது அலுவலரிடம் செல்ல முடியு ம். இரண்டாவது அலுவலர் உங்க ள் இடது கை ஆள்காட்டி விரலி ன் மீது மையை அடையாளமாக இடு வார். அதோடு அவரிடம் இருக்கு ம் படிவத்தில் உங்கள் வாக்கு எண் ணை எழுதி அதில் உங்களிடம் கையெழுத்தும் பெற்றுக் கொள் வார். கையெழுத்து போட முடியா தவர்களிடம் இடது கை கட்டைவி ரல் ரேகையைப் பதிவு செய்வார். உங்களிடம் சீட்டு ஒன் றை வழங் குவார். அதை எடுத்துக்கொண்டு மூன்றாவது அலுவல ரிடம் செல் ல வேண்டும். அவர் அதைப் பெற்றுக்கொண்டு தன் முன்பு இருக்கும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திர த்துடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் கன்ட்ரோல் யூனி ட்டில் உள்ள ‘பேலட்’ என ஆங்கிலத்தில் எழுதியிரு க்கும் பட்டனை அழுத்துவார். அதன் பிறகு நீங்கள் ஓட்டு போடும் மறைவிடத்துக்குச் செல்லவேண்டு ம்.

வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தின் பேலட் யூனிட்டில் வரிசையாக வேட்பாளரின் பெயர்களும், அவர்களுக்கு ஒதுக்க ப்பட்ட சின்னங்க ளும் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும். நீங்கள் யாருக்கு வாக்களிக்க விரும்புகிறீர்களோ, அந்த வேட்பாளரின் சின்னத்து க்கு எதிராக உள்ள நீல நிற பட்டனை அழுத்தவேண்டும். உடனே அந்த வேட்பா ளரின் பெயருக்கு அருகில் உள்ள சிவப்பு நிற விளக்கு எரியும். அதோடு ‘பீப்’ என்ற ஒலியும் கேட்கு ம். அதுதான் உங்கள் வாக்கு பதிவா னதற்கான அறிகுறி. ஒலி எழுப்பிய உடனேயே மூன்றாவது தேர்தல் அ லுவலரின் முன்பு இருக்கும் கட்டுப்பாட்டு கருவியில் எரிந்துகொ ண்டிருக்கும் ‘பிஸி’ விளக்கு அணைந்துவிடும்.

பார்வைத்திறனற்ற வாக்காளர்கள், துணைக்கு ஒருவரை வாக்கு ச்சாவ டிக்குள் அழைத்துச் செல்லலாம். மற்ற யாரும் வாக்களிக்கும் இடத்து க்கு கூடுதல் நபர்களை அழைத்துச் செல்ல முடியாது. அதேபோல வாக் குச்சாவடிக்குள் செல்லும்போது யா ரும் செல்போன் எடுத்துச் செல்லக் கூடாது.

உங்கள் வாக்குகளை இன்னொருவர் போட்டுவிட்டால்..?

காலையிலேயே சென்று வாக்களித்துவிடுவது நல்லது. பிற்பக லில் சென்றால், உங்கள் வாக் கை வேறு யாராவது பதிந்து விடும் வாய்ப்புகள் அதிகம். ஒரு வேளை அப்படி உங்கள் வாக் கை வேறு யாரோ போட்டுவிட் டாலும், ஒரு வாக்காளராக உங் களது உரி மையை நிலைநாட்ட முடியும். ‘நான் இந்த வாக்குச்சா வடியின் வாக்காளர்தான்’ என்ப தற்கான ஆவணத்தை வாக்குச்சாவடியின் தலைமை அதிகாரியி டம் காட்ட வேண்டும். அந்த அதிகாரி உங்களிடம் கேள்விகள் கே ட்டு சான்றுகளைச்சரிபார்ப்பார். ஏற் றுக் கொள்ளத்தக்கது என்று அவர் கருதினால், உங்களுக்கு ‘ஆய்வுக் குரிய வாக்குச்சீட்டு’ தருவார். அது அச்சடிக்கப்பட்ட வாக்குச்சீட்டு. அதி ல் பழைய முறைப்படி முத்திரை குத்தி வாக்களிக்கலாம். நீங்கள் வாக்களித்த வாக்கு சீட்டை மடித்து ஓர் உறையில் போட்டு தேர்தல் அதி காரி சீல் வைத்துவிடுவார். வாக் கு எண்ணிக்கை யின்போது வாக்கு வித்தியாசம் நூலிழையில் இருந்தா ல், இந்த ஆய்வுக்குரிய வாக் குகள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.

‘யாருக்கும் வாக்களிக்க விரும்ப வில்லை’!

‘எந்த வேட்பாளருக்கும் வாக்களி க்க விருப்பம் இல்லை’ என்ப தைத் தெரிவிக்கும் வசதி, இதற்கு முன்பு மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திர த்தில் இல்லை. 49(O) என்ற பிரிவி ன் கீழ் அதற்குரிய விண்ணப்பத்தைப் பெற்று பூர்த்தி செய்து தர வேண்டும். இது ரகசியமானது இல்லை என்பதால் கணிசமானோ ர் இந்தப் பிரிவின் கீழ் வா க்களிக்கத் தயாராக இருந்து ம், இதைப் பயன்படுத்த அஞ் சினார்கள். இந்த முறை வா க்குப்பதிவு இயந்திரத்திலே யே இந்தப் பிரிவு சேர்க்கப்ப ட்டு விட்டது. இப்போது இத ன் பெயர் நோட்டா (NOTA – None Of The Above). வாக்கு ப்பதிவு இயந்திரத்தில் கடைசியாக இந்த ‘நோட்டா’ பட்டன் இரு க்கும். NOTA என்று ஆங்கிலத்திலும், ‘மேற்காணும் நபர்களில் எ வரும் இல்லை’ என்று தமிழிலும் எழுத ப்பட்டிருக்கும்.

உறுதிச் சீட்டு!

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் யாருக்கு வாக்களித்தோம் என்பதை அ றிந்து கொள்ளும் வசதி இப்போது உரு வாக்கப்பட் டுள்ளது. ஒரு சிறிய அச்சிடும் கருவி வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்துட ன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். வாக்களித்து முடித்த உடனேயே அதி ல் இருந்து ஒரு சிறிய துண்டுச்சீட்டு வெளியில் வரும். அதில் வரிசை எண், நீங் கள் வாக்களித்த வேட்பாளரின் பெயர், சின்னம் ஆகியவை இரு க்கும். அதுதான் நீங்கள் யாருக் கு வாக்களித்தீர்க ள் என்பதற் கான ஆதாரம். அதன் பிறகு அந்த ரசீது இயந்திரத்துக் குள் ம றுபடியும் சென்றுவிடும். ஆனால், இந்த நடைமுறை தமிழ்நாட்டி ல் மத்திய சென்னை தொகுதியில் மட்டுமே இந்தத் தேர்தலில் அறிமுகம் ஆகிறது.

வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தருணம் உங்கள் விரல் முனையில்! சுமார் 120 கோடிக்கும் அதிகமக்க ள்தொகை கொண்ட உலகி ன் பிரமாண்டமான ஜனநா யக நாட்டை ஆட்சி செய்வ தற்கான ஆளுமை களை நாம் தேர்வு செய்கிறோம். அந்தப் பணியின் நேர்மை கருதி வாக்களிக்கும் முன்பு நன்கு சிந்தித்து வாக்களிக்க வேண் டும். ஏனெனில், இந்தியா நடைபோட வேண்டிய திசையை நம் விரல்கள்தான் தீர்மானிக்கும்!

-எம்.பரக்கத் அலி, விகடன்

2 Comments

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: