Friday, September 24அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

உடலில் பல நோய்களை ஏற்படுத்தும் ஆரோக்கியமற்ற பழக்கவழக்கங்கள்

உடனே விட்டுவிட வேண்டிய 20 கெட்ட பழக்கவழக்கங்கள்

இரவில் ஏற்படும் பசிக்கு தீர்வாக பீட்சா க்கள் மற்றும் சாக்லெட் கேக் சாப்பிட் ஒவ்வொரு நாளும் தங்களின் ஆசை யை முடித்து கொள்ளலாம். அது உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு எந்த கைமாறும் செய்யாது. ஆனால் நீண்ட காலத்திற்கு உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு கேடு விளை விக்கக் கூடும். மேலும் தற்போது ~உட லில் பல நோய்கள் ஏற்படுவதற்கு பெரு ம் காரணம் ஆரோக்கியமற்ற பழக்க வழக்கங்கள் தான்.

ஆகவே அத்தகைய பழக்கவழக்கங்க ளை பின்பற்றாமல், அத னை நிறுத்துவதற்கு முயல்வது, உடல் நலத்தை ஆரோக்கியத் தோடு நீண்ட நாட்கள் வைத்திருக்க உதவு ம். மேலும் அத்தகைய பழக்கங்கள் என்னவென்றும் பட்டியலிட்டு

ள்ளோம். அத்தகைய பழக்கங்கள் இருந் தால், எதுவும் தாமதமாகி விடவில்லை. உடன டியாக அந்த பழக்கங்களை விட்டு விட்டு ஆரோக்கியமான, மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை இன்றே தொடங்கவும்.

1. மூக்கு/வாயை கிளறுதல்

இந்த எரிச்சலூட்டும் மற்றும் வேடிக்கை யான பழக்கம் மோசமா ன பழக்கங்களில் ஒன்றாகும். இந்த பழக்கம் உடல் நலத்திற்கு மட்டும் மோசமானது மட்டுமல்ல. ஆனால் அது பொதுவான ச மூக ஒழுங்கிற் கு எதிராக உள்ளது. மூக்கை குடை தல் பல்வேறு தொற்றுகளான ஜல தோஷம் மற் றும் ப்ளூ நோய்களை ஏற்படுத் தும் வைரஸ் சளி மூலம் உடலுக்குள் செல்ல வழி வகுக்கிற து. பல இடங்களில் கை வைத்து வி ட்டு, அதேகையை மூக்கில் வைப்ப து இறுதியாக மருத்துவமனையில் தங்களை சேர்த்து விடும்

2. குருட்டுத்தனமான குடிப்பழக்கம்

அதிகப்படியாக மது அருந்து தல், உலகம் முழுவதும் பல மரணங்கள் ஏற்படவும், மரு த்துவமனையில் சேர்க்கவும் காரணமாகவும் அமைகிற து. குருட்டுத்தனமான குடிப்ப ழக்கம் நீண்ட கால சுகா தார பிரச்சனைகளான கல்லீரல் பிரச்சனை மற்றும் உடனடி பிரச்சனைகளான எடை அதி கரித்தல், மயக்கம் மற்றும் சோர்வு போன்ற குறைபாடு களை ஏற்படுத்துகின்றன. இ த்தகைய பாதிப்பில் இருந்து காப்பாற்றி கொள்ள மது அருந்துவ தை அள வாக வைத்து கொள்வது தான் தீர்வாகும்.

3. இரவில் ஒரு ‘ஆந்தை’ ஆவது

இரவில் 8 மணிநேர நல்ல தூக்கம் இல்லாமல்போ னால், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி , பிற உடல் செயல்முறை கள் மற்றும் உடல் அமைப் புகள் சேதமாவதற்கு வழி வகுக்கிறீர்கள் என்று அர் த்தம். தூக்கமி ன்மை கார ணமாக, நோய் எதிர்ப்பு ம ண்டலம் பலவீனமாக இரு க்கும். எனவே கிருமிக ளை எதிர்த்து போராடும் செல்களை குறைவாகவே உற்பத்தி செய் கிறது.

4. தனிமையில் இருப்பது

நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு தேவை ஆரோக்கியமான மற்று ம் புதிய மனம். மனம் ஆரோக் கியமற்று இருந்தால் நோயெ திர்ப்பு மண்டலத்தை பாதிப்பது மட்டுமல்ல, பல உடல் உபாதை களுக்கு இழுத்து சென்றுவிடு ம். பெரும்பாலான நேரத்தை தனிமையி லோ அல்லது மற்ற சமூக சவால்களை எதிர்கொள்வ திலோ செலவழித்தால், மனநலம் பாதிக்கிறது. மேலும் மக்களி டம் இருந்து, தனி மையானது பிரித்து சென்று விட்டு, மனதிற்கும் உடலுக்கும் அழுத்தத்தைக் கொடுக்கிறது.

5. நீண்ட நேரம் ஹெட்ஃபோன்கள் அணிவது

ஹெட்ஃபோன்கள் அல்லது காதில் பொருத்தகூடிய பாட்டு கேட்கும் கருவிகள் நாள் முழு வதும் சிலருக்கு உற்ற  துணை யாக இருக்கிறது. பயணம் செய் யும் போதும் அல்லது வேலை செய்யும் போதும், நேரத்தை க டத்துவதற்கு இசையை கேட்கி றோம். இடை வேளை இல்லா மல், மணிக்கணக்கில் ஹெட் போன்கள் காதுகளில் பொருத்தப்பட்டு இருந்தால், இந்த பழக்க த்தை பரிசீலனை செ ய்வது நல்லது.

6. நீண்ட நேரம் தொலைக்காட்சி பார்ப்ப து

பலமணிநேரம் மெத்தையில் அமர்ந்து, இந்த முட்டாள் பெட்டி யை பார்த்து கொ ண்டிருப்பது இதயத்திற்கும், கண்களுக்கு ம் ஆபத்தாக முடியும். அதிக நேரம் தொ லைகாட்சி பார்ப்பது இதயநோய் , பக்க வாதம் மற்றும் உடல் பருமன் ஏற்படும் சாத்திய கூறுகளை அதிகரிக்கிறது.

7. ஹீல்ஸ் அணிவது

தினந்தோறும் ஹீல்ஸ் அணியும் பெண்கள், உட லுக்கு அதிக தீங்கு விளை வித்துக் கொள்கின்றனர். ஹீல்ஸ் அழகு தருவது ம ட்டுமின்றி, அதை அணிவ தால் மூட்டுகளில் அதிகப் படியான அழுத்தம் ஏற்படு கிறது. இது ஆர்த்திரிடிஸ், முதுகு வலி மற்றும் தசை நாண் காயங்களை ஏற்ப டுத்துவது மட்டுமல்லாம ல், குதி கால் சம்பந்தமான விபத்துகளையும் ஏற்படுத்துகிறது.

8. அதிகப்படியான எடை தூக்குவது

அதிக எடையுள்ள பைகளை சுமந்து செல்வது, நீண்ட கால பாதிப் புகளான கடுமையான முதுகு வலி, கழுத்து வலி மற் றும் தோற்ற குறைபாட்டை ஏ ற்படுத்தும். எனவே, முன்கூட் டியே உடலானது வயதான தோற்றம் ஏற்படுவதை தவிர்க் க, உடலிற்கு ஒரு உதவி செய் யுங்கள். அதாவது அதிக எடை யுள்ள பையை சுமக்க வேண் டாம்.

9. மேக்-கப்புடன் தூங்குதல்

ல பெண்களுக்கு இன்ன மும் மேக்-கப்புடன் தூங் கும் பழக்கம் இருக்கிறது. மேக்-கப்புடன் தூங்குவ து, சருமத்தில் உள்ள து ளைகள் அடைத்து கொள் வதற்கும், நெரிசலான தோல் மற்றும் புள்ளிகள் ஏற்படுவதற்கும் வழிவகு க்கிறது. தவிர, கண் மை (மஸ் காரா) மற்றும் பிற கண் அழகுப் பொருட்கள் எரிச்சலை ஏற்படுத்து வதோடு, பார்வை இழப்பை கூட ஏற்படுத்தலாம்.

10. நொறுக்கு தீனி சாப்பிடுவது

பசியில்லாத நேரத்திலும் நொறு க்குத் தீனிகளை நன்கு சாப்பி ட்டால், பின் எப்போதுமே பசியே ஏற்படாமல் இருக்கும். இதனால் வயிறு எப்போதுமே நிறைந்திருக் கும். இந்தஅதிகப்படியான உணவு அதிகப்படியான கலோரிகளையு ம் ஆரோக்கியமற்ற ஊட்டசத்துக ளையும் உடலுக்கு ஏற்றி விடுவது மட்டுமல்லாமல், நீரிழிவு, இதய நோய் மற்றும் அஜீரண கோளா று போன்ற நீண்ட கால உடல் பிரச்சனைகளுக்கு காரணமாக அமைகிறது.

11. புகைப்பிடிப்பது

நாள் ஓன்றுக்கு ஒரு சிகரெட் பிடி த்தால் கூட இரத்தம் உறைதல் ஏற்பட்டு, துரிதமான இரத்த ஓட்ட ம் தடுக்கப்படுகிறது. இதன் கார ணமாக இரத்த நாளங்களிலும் தமனிகளிலும் ஏற்படும் கட்டி களினால் இரத்த ஓட்டம் தடை ஏற்படுகிறது.

12. தொடர்ந்து பொய் பேசுதல்

அந்த சிறு வெள்ளை பொய்கள் உடல் நலத்திற்கு தீவிர சேதத் தை ஏற்படுத்தலாம். தொடர்ந் து பொய் பேசிக் கொண்டிருந் தால், உண்மையை பற்றிய பயம் முகத்தில் வெளிப்படும். இது உள்ளுக்குள் ஒரு பயத் தை உண்டாக்கி மன அழுத்தத் தை கொடுக்கும்.

13. மருந்து மாத்திரைகளில் வாழ்தல்

அடிக்கடி மருந்து மாத்திரைகள் எடுத்து கொள்வது மிகவும் ஆப த்தானது. அது உடல் நலத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும்.

14. காலை சிற்றுண்டியை தவிர்ப்பது

ஒவ்வொரு நாளும் காலை உணவு மிகவும் முக்கியமான உண வாகும். முழு காலை உணவில் காபி மற்றும் ஒரு ரொட்டி என்றால் அது ஆரோ க்கியமற்ற எதிர்காலத்தை உ ங்களுக்காக அ மைத்து கொ ள்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம். இது செரிமான அமைபை பா திக்கும். தவிர, இது ஆற்றல் இருப்புக்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தி, வளர்சிதை மாற்ற த்தை எதிர் மறையாக பாதிக்கும்.

15. துரித உணவுகளின் மேல் காதல்

துரித உணவுகளில் டிரான் ஸ் கொழுப்பு, சர்க்கரை, நறுமண பொருட்கள் மற் றும் செயற்கை பாதுகாப் பூட்டிகள் நிறைந்தது. இது வயிற்றை பெருக செய்து உயர் கொழுப்பு, நீரிழிவு, இதய பிரச்சனைகள் போ ன்ற கடுமையான உடல் நல பிரச்சினைகளை நீண் ட காலத்திற்கு ஏற்படுத்து கின்றன.

16. நகம் கடிப்பது

கைகள் தொடந்து பல இடங்களில் பயணித்து நாள் முழுவதும் பல செயல் களை செய்கின்றன. பிறகு இந்த அசிங் கமான, கிருமி நிரப்பப்பட்ட விரல்க ளை வாயில் வைக்கும் போது ஜலதோ ஷம் அல்லது ப்ளூ காய்ச்சல் ஏற்பட்டு, நீண்ட நாட்கள் படுக்கையில் கிடக்க நேரிடலாம். எனவே, இப்போதே இந்த அசிங்கமான பழக் கத்தை நிறுத்தி விடவும்.

17. உடலுறவைத் தவிர்த்தல்

குறைந்த எழுச்சிக்கு என் ன காரணம் இருந்தாலும் சரி, அதிக வேலை பளு வோ அல்லது மன அழுத் தமோ, பல நாட்கள் அல் லது பல மாதங்கள் செக் ஸை தவி ர்ப்பது நல்லது அல்ல. செக்ஸ் உடல் நல த்திற்கு நல்லது. அது உட லின் நோய் எதிர்ப்பு தன் மையை அதிகரிப்பது மட் டுமல்ல, உறவை மேம் படுத்தவும் உதவும். இந்த மகிழ்ச் சிகரமான செயலில் அக்கறை இல்லையெனில் உடனடியாக மரு த்துவரை கலந்தாலோசிப்பது நல் லது. ஏனெனில், குறைந்த எழுச்சி மன அழுத்தத்திற்கு அப்பாற்பட்டது. அது தைராய்டு, உயர் இரத்த அழுத் தம் அல்லது ஒரு ஹார்மோன் சம நிலை யின்மை காரணமாக ஏற்ப டுகிறது.

18. வேகமாக சாப்பிடுதல்

வேலை அழுத்தம் அல்லது நேரம் இல்லாமை காரண மாக மின்னல் வேகத்தில் உணவு உண்பது செரிமான அமைப்பை தீவிரமாக பாதி க்கிறது. ஒவ்வொரு உண வையும் சாப்பிட்டு முடிக்க குறைந்தது 20 நிமிடங்க ளாவது எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். சரியாக மென்று தின்னாமல் அப்படியே உணவை விழுங்கினால், அது வயிற்று உ ப்புசம், வயிறு வீக்கம் மற்றும் அதிகப்படியான வாயு வை ஏற் படுத்தும்.

19. நீண்ட காலமாக ஆரோ க்கியமற்ற உறவை வைத்தி ருப்பது

சந்தோஷத்தையும், மகிழ்ச் சியையும் பெற முடியாத ஒரு உறவில் நீண்ட காலம் நிலைத்திருப்பீர்கள் என்றா ல், அந்த நொடியிலேயே அதன் முடிச்சை அவிழ்த்து விடுவது நல்லது. ஆரோக் கியமற்ற உறவு மன அழுத் தம் ஏற்படுத்தி, மேலும் இர த்த அழுத்தம் மற் றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை குறைத்து மற்றும் செரிமான அமை ப்பை வலுவிழக்க செய்கிறது.

20. தோலை கசக்குதல்

முகத்தில் சில மரு காணப்ப ட்டால் தொடர்ந்து அதை கசக்கி கொண்டிருப்பதை விட வேண்டு ம். தொடர்ந்து முகப்பருவை பற் றி கவலை பட்டு கொண்டே இரு ந்தால், அது மேலும் அதிகரிக்கு ம். தவிர இது வடுக்கள் மற்றும் வீக்கம் ஏற்பட காரணமாகி விடு ம். எனவே, தோல் பிரச்சினைகள் மோசமாவதை தவிர்க்க, முகத் தை தொட்டு அழுத்தி கொண்டிருப்பதை நிறுத்தவும்.

-சபிதா ஆனந்த்

2 Comments

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: