Thursday, September 29அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

கிரெடிட் கார்டு கடன்களில் இருந்து தப்பிக்கும் வழிகள்

கிரெடிட் கார்டு கடன்களில் இருந்து தப்பிக்கும் வழிகள்

இன்றைய நவீன உலகத்தில் மக்களி டம் பண புழக்கத்தை விட கார்டுகளி ன் புழக்கம் அதிகரித்துவிட்டது. இப் பொழுது வேலைக்கு செல்லும் அனை வரிடத்திலும் கிரெடிட் கார்டு உள்ளது, குறிப் பாக ஐடி துறை மற்றும் பண்நா ட்டு நிறுவன பணியாளர்கள். பெரும் பாலும் எல்லோரும் சில வங்கிகளில் அல்லது நிதி நிறு வனங்களில் கொடு க்கப்பட்ட கிரெடிட் கார்டை வைத்திரு ப்பார்கள். ஷாப்பிங் செய்யவும், விடு முறையை கொண்டாடவும் அல்ல து பில்களை செலுத்துவதற்கும் பணத் தைக் கொண்டு சென்ற காலம் முடிந்துவிட்டது. கிரெடிட் கார்டை விற்பனை நிலையங் களில் அல்லது பில் செலுத்தும் இடத்தில்

தேய்த்து உடனடியாக பணத்தை செலுத்திவிடலாம்.
இதனால் பணம் திருட்டுபோ கும் அபாயம் முழுமையாக குறைந் துள்ளது. கிரெடிட் கார்டு நிறுவனங்கள் முதலி ல் வாழ்நாள் இல வச கிரெடி ட் கார்டையும், அதன் பின் ஒவ்வொரு உபயோகத்திற் கும் கவர்ச்சிகரமான வெகு மதி புள்ளிகளையும் அளித்து மக்க ளை வசப்படுத்தி வருகின்றன.
குறைந்த வருமானம் உள்ளவர்க ள் கூட ஆரம்பத்தில் இதனால் ஈர்க்கப்பட்டு பின்பு பல வங்கிக ளில் அளிக்கப்படும் அதிக கடன் தொகை கொண்ட கோல்ட் கார்டு கள், சில்வர் கார்டுகள் போன்ற பல கார்டுகளை வாங்கிக் கொள் கின்றனர். இந்நிறுவனங்கள் உங் களை முழுத் தொகையை செலு த்துவதற்கு பதில் குறைந்த பட்ச தொகையை செலுத்தினால் போ தும் என்று தவறாக வழி காட்டு கின்றன. இந்த அம்சங்களைகொண்ட கார்டுகள் முதலில் வசதி யாக தோன்றினாலும், நாளடைவில் உங்களை பெரிய கட ன் சிக் கலில் தள்ளி திண்டாட வைத் துவிடும்.
இந்த சிக்கலில் இருந்து நீங் கள் மிக விரைவில் தப்பி வெ ளியேறுவது மிக அவசியமா னதாகும். இதற்கு நீங்கள் க ண்டிப்புடன் பின் பற்ற வேண் டியவை:
1. சுய ஆய்வு
முதலில் உங்கள் கிரெடிட் கார்டுகள் மூலம் எவ்வளவு செலவு செய்துள்ளீர்கள் என்பதை ஆ ராயுங்கள். ஒவ்வொரு கார் டுகளின் பில்லையும் எடுத்து க் கொண்டு, எந்தெந்த பொ ருளுக்கு அதிக செலவு செய் துள்ளீர்கள் அல்லது செல வை தவிர்த்திருக்கலாம் என் பதை கண்டறியுங்கள். அத்தி யாவசிய தேவைக்கான பொ ருட்களின் செலவு எது தவி ர்க்கக்கூடிய பொருட்களின் செலவு எது என்பதை பிரித்தெடுங்கள். இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் தேவை யற்ற செலவுகளை தடுக்கலாம்.
2.மாத செலவுகள்
உங்களின் மொத்த வருமானம் மற் றும் மாத வீட்டுச்செலவு, பில் கட்ட ணம் எவ்வளவு என்பதை கணக்கி டுங்கள். அதில் எந்த செலவினை குறைத்து பணத்தை சேமிக்கலாம் என்று அறிந்து சிக்கன முறையை உறுதியாக பின்பற்றுங்கள்.
3.குறைந்தபட்ச தொகை செலுத்துதல்
கிரெடிட் கார்டு பில்லில் உள்ள குறைந்தபட்ச தொகையை மட் டும் செலுத்துவது உங்களை மு டிவில்லாத கடன் சிக்கலில் அ திக வட்டியுடன் கொண்டு சேர் க்கும். இந்த சிக்கலில் இருந்து வெளியே வர குறைந்தபட்ச தொகையை மட்டுமே செலுத் துவதை தவிரு ங்கள் .
4.கிரெடிட் கார்டுகளின் எண்ணி க்கை
அதிக கிரெடிட் கார்டுகள் உங்க ளுக்கு தேவை இல்லை. உங்க ளின் முறையான செலவுகளை சமாளிக்க ஒன்று அல்லது இர ண்டு கிரெடிட் கார்டுகளே போ துமானது.
5. தேவையற்ற கிரேடிட் கார்டுகள்
கடன் சிக்கலினை தவிர்க்க தேவையில்லாமல் அதிகமாக உள்ள கிரெடிட் கார்டுகளின் பாக்கியை செலுத்திய பின் அதை ரத்து செய்து விடுங்கள். கிரெடிட் கார்டு பில்லில் உள் ள பாக்கியை பில்லில் கொ டுக்கப்பட்டுள்ள முன்னுரிமை யின் படி செலுத்துங்கள். பண ம் செலுத்த வேண்டிய தவ ணை நாட்களை கண்டிப்பாக பின்பற்றுங்கள்.
6. பாலன்ஸ் டிரான்ஸ்பர் வசதி
சில கிரெடிட் கார்டு நிறுவனங்கள் பாலன்ஸ் டிரான்ஸ்பர் வசதி மூலம் வேறு நிறுவனத்தின் கிரெடிட் கார்டு பாக்கியை கவர்ச்சி கரமான சலுகையுடன் செலுத்த உதவுகின்றன. அவற் றைப் பெற முயற்ச்சி செய்யுங்கள்.
7. தனிநபர் கடன் சிறந்தது
பெரிய தொகையை தனி நபர் கடனாக பெற்றோ, நண்பர்க ள் அல்லது உறவினர்களிட மோ குறுகிய காலத்திற்கு க டனாக பெற்று உங்கள் கிரெ டிட் கார்டின் நிலுவைத் தொ கையை செலுத்திவிடுங்கள். தனி நபர் கடன்களுக்கான வட்டி விகிதம் கிரெடிட் கா ர்டின் வட்டி விகிதத்தை விட குறைவே.
8. கடைசியாக
ச்சரிக்கையுடனும் கட்டுப்பாடுட னும் கிரெடிட் கார்டை உபயோ கித்தால், அது உங்களுக்கு பணம் செலுத்த உபயோகமாகவும் வச தியாகவும் இருக்கும். தூண்டுத லினால் அதிகமாக செலவு செய் யாமலும், வட்டியில்லாமல் பண ம் செலுத்தும் காலத்திற்கு ள்ளும் கடன் தொகையை செலுத்திடுங் கள்.
-சுதா ராமன்

One Comment

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: