Thursday, September 29அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

ராமனுக்கு எதிராக கைகேயியைத் திருப்பியது மந்தாரை(கூனி) அல்ல‍! ஜோதிடராம்! – இது வரை வெளிவராத உண்மைகள் ..!

ராமனுக்கு எதிராக கைகேயியைத் திருப்பியது மந்தாரை(கூனி) அல்ல‍! ஜோதிடராம்! – இது வரை வெளிவராத உண்மை கள் ..!

ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பு மாறு கைகேயி கேட்டது சரியா?

நமது நாட்டின் இதிகாசங்க ளில் ஒன்றான ராமாயணத் தில் திருப்பு முனையான நே ரம், ராமன் காட்டிற்குச் சென்றதுதான். ராமனின் தந்தையான தச ரதனிடம், அவரது இரண்டாவது மனைவியும்,

ராமன் மேல் அதுவரை உயிரையே வைத்திருந்தவளுமான கைகேயி கே ட்ட வரத்தினாலேயே அந்த சம்பவம் நடந்தது.

காட்டிற்குச் சென்றதன் மூலம் ராமா வதாரத்தின் நோக்கம் நிறைவேறிய தாகச் சொல்லப்பட்டாலும், கைகேயி யின் செயலை வை த்து மாற்றாந்தா ய்களை இதுவரை நாம் விமர்சித்து வருகிறோம். ஆனால் கைகேயியின் செயலுக்கு காரணம், மாந்தாரை என் ற கூனி காரணம் அல்ல. இஷ்வாகு குலத்தின் மேல் கைகேயிக்கு இருந்த பற்றும், ராமன் மீதான தாய்ப்பாசமே காரணம் என்கிறது ராஜஸ் தான் மாநிலத்தில் வழங்கப் பட்டுவரும் ஒருராமாயணம்.

கண்ணாடியில் நரைமுடி தெரிந்ததால், உடனடியாக ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்துவிட வேண்டும் என்று தசரதன் துடித்தார். மறு நாளே சுபமுகூர்த்த தினம் என்பதால், பட்டாபிஷேகத் திற்கு நாள் குறித்தும் விடுகி றார். அதன் பிறகே இந்தத் தகவல் அரண்ம னை ஜோதிடருக்குத் தெரிய வருகிறது.

அரச குலத்தவர்களின் ஜாதகங்கள் அவருக் கு அத்துப்படியானதா ல் அதிர்ச்சியடைகிறா ர். மறுநாள் நல்ல நாள்தான் என்றாலும், ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகத்திற்கு உகந்த நாள் அல்ல. வயோதிகத் தை எட்டிய தசரதனின் மரணம் முடிவானதுதான். ஆனால் ராமன் பட்டாபிஷேகம் ஏற்பதற்குரிய நாள் இது அல்ல. மீறி ஏற்றால் ராமனுக்கு அபசகுன மாகி விடும். அத்துடன் இஷ்வாகு வம்சமே நாசமாகிவிடும். இந்த செய்தி தெரிந்ததால், ஜோதிடர் அதிர்ச்சி அடைகிறார்.

தசரதனிடம் ‘நாளை மாற்றி வைக்கலாமே?’, ‘ராமனுக்கு வயசாக வில்லையே?’ என்றெல்லா ம் கேட்டு மனதை மாற்றி மு யற்சிக்கிறார் ஜோதிடர். ஆ னால், உண்மையான காரண த்தை சொல்ல முடியாமல் தவிக்கிறார். நல்ல பேச்சில் அபசகுனமான வார்த்தை அர சருக்குப் பிடிக்காது என்பது புரிந்து அதைச் சொல்லாமல் இருக்கிறார். புத்திரபாசத்தி ல் இருந்த தசரதன் கேட்ப தாக இல்லை. ‘நாள் குறித்தாகிவிட்டது. அரசு உத்தரவு’ என்று சொல்லிவிடு கிறார்.

தனது வீட்டிற்குச் சென்ற ஜோதிடர் நிம்மதி இல் லாமல் தவிக்கிறார். மீ ண்டும் அரச குடும்ப ஜா தகங்களை ஆராய்கிறா ர். கைகேயி சிறந்த மதி யூகி. ராமன் பட்டாபிஷே கத்தைத் தடுத்து நிறுத்து ம் திறன் அவளுக்கே உண்டு என்ற முடிவுக்கு வருகிறார். ஜாதக ங்களும் அதற்குரிய வாய்ப்புகள் இருப்பதாகத் தெரிவிக்கின்றன. ஒரு வேளை கைகேயியும் ஜோதிடரின் பேச்சுக்கு செவிசாய்க்க மறுத்தால் குடும்ப த்துடன் தற்கொலை செய்து கொள்வது என்ற முடி வையும் எடுக்கிறார்.

இந்த எண்ணத்துடன் கைகேயியின் அரண் மனைக்குச் செல்கிறார் ஜோதிடர். அரண் மனையில் ராமனின் பட்டாபிஷேகத்தால் உற் சாகம் நிரம்பி வழிகிறது. கைகேயியும் மகிழ்ச்சியுடன் காணப்பட் டாள். அந்நிலை யிலும், ஜோதிடரின் கலக்கமடைந்த முகத் தைக் கண்டுவிடுகிறாள். அவரிடம் காரண ம் கேட்கிறாள்.

தனிமையில் அவளைச் சந்தித்து, விஷ யங்களை நடுக்கத்துடன் ஜோதிடர் வி வரித்தார். அவளும் கேட்டுக்கொள்கி றாள். அவர் சொல்லிதான் இரண்டு வர ங்கள் குறித்து அவளுக்கு நினைவு வரு கிறது. அப்படியே செய்வதாக உறுதிய ளிக்கிறாள். தவறான முடிவுகளை எடுக்க வேண்டாம் என்று ஜோ திடரையும் கேட்டுக் கொள்கிறார். தன் குடும்பத்தைத் தற்கொ லை முடிவில் இருந்து மாற்றி யதற்காக, கைகேயியின் காலி ல் விழுந்துசெல்கிறார் ஜோதிட ர்.

இந்த எண்ணத்தில் கைகேயி இருந்தது தெரியாமல், மாந்தா ரையும் தூபம் போடுகிறாள். ஆனால், கைகேயி வரம் கேட் டதற்கு அடிப்படையாக இருந்த து தாய்ப்பாசமே என்கிறது அந்த ராமாய ணம்.

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: