Thursday, September 29அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

கல்விக் கடன் பெறத் தகுதிகளும், வழிமுறைகளும்!

கல்விக் கடன் பெறத் தகுதிகளும், வழிமுறை களும்!

கல்வியே அழியாத செல்வம் என்பது தமிழில் ஒரு புகழ்பெற்ற முதுமொழி. ஆனால், நவீன காலத்தில், அந்த கல்வி செல்வத்தை அடைய, நிறைய செல்வத்தை நாம் இழக்க வேண்டியு ள்ளது.

வசதியான வாழ்வுக்கும், நல்ல பணி வாய்ப் பை பெறுவதற்கும், தரமான உயர்கல்வி என் பது மிகவும் முக்கியம். ஆனால், அதைப் பெறு வதற்கு ஒருவர் அதிகம் செலவு செய்ய வேண் டுமென்பதால், வங்கிக் கடனை நோக்கி பலரு ம் செல்கின்றனர்.

இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை, புரபஷனல் படிப்புகள் அனைத்தி ற்கும் கல்விக்கடன் பெறலாம். ஆனால்,

பல மாணவர்கள் சரியான வழிமுறை தெரியாமலும், வங்கிகளின் அலட்சியம் மற்றும் புறக்கணிப்பாலும் தங்களின் கல்விக் கடன் வாய்ப்புகளை இழக்கின்ற னர். எனவே, அவர்கள் எளி தான முறையில் வங்கியில் கல்விக்கடனைப் பெறும் வழிமுறை க ளை அறிந்துகொண்டால், அதன்மூலம் வீண் மன உளைச்சல் மற்றும் அலைச்சல் ஆகியவ ற்றை தவிர்க்க முடியும்.

தகுதி

வங்கிக் கடனுக்கு விண்ணப்பி க்கும் முன்பாக, நீங்கள் அதற்கு தகுதியான நபரா என்பதை முதலில் அறிந்துகொள்ள வே ண்டும். அதாவது, வங்கிகள் நி ர்ணயித்துள்ள விதிமுறைகளி ன் படி அவர் கள் தகுதியானவர்களா என்பதை அறிந்துகொள்ள வேண்டும். பெ ரும்பாலான வங்கிகள், 16 முதல் 26 வயது வரை யிலான மாணவர்களுக்கு கல்வி க் கடன்களை வழங்குகின்றன. அ தேசமயம், வங்கிகளுக்கு இடை யில், கல்விக்கடன் பெறுவதற்கா ன தகுதி விதிமுறைகளில் வேறு பா டுகளும் உண்டு.

வங்கிகள் மற்றும் பல்கலைகள் இடையிலான ஒத்துழைப்பு

பல பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகள் போன்றவை, அ வை தேசிய அல்லது சர்வதேச கல்வி நிறுவனங்களாக இருந்தா லும் சரி, வங்கிகள், நிதி அமைப்புகள் அல்ல து கல்விக் கடன் நிறுவனங்கள் ஆகியவற்று டன் தொடர்பு கொண்டுள்ளன. இதன்மூலம், மாணவர்களுக்கு, வட்டி விகிதம் குறைவு மற்றும் திருப்பி செ லுத்துவதற்கான அதிக கால அவகாசம் போன்ற சலுகைகள் மாணவ ர்களுக்கு கிடைக்கின்றன. இத்தகைய சலு கைகள், மாணவர் சமூகத்தால் வரவேற்கப் படுபவைகளாக உள்ளன. ஏனெனில், அவர்க ள் கடனை திரும்ப செலுத்துவதற்குள், ஒரு ந ல்ல பணி வாய்ப்பை பெறுவதற்கான அவகா சத்தைப் பெறுகின்றனர்.

உங்களின் தற்போதைய நிதிநிலை

கல்விக் கடனுக்கு விண்ணப்பிக்கும் முன்னதாக, உங்களின் தற் போதைய சொந்த நிதி நிலை எவ்வாறு உள்ளது என்பதை மதிப்பிட்டுக் கொ ள்வது முக்கியம். கல்வி உதவித்தொகையைப் பெறு வதன் மூலம், உங்களின் செலவின சுமையைக் கு றைக்கலாம். நீங்கள் படிக்கவிருக்கும் கல்வி நிறுவனம் மற்றும் உங்களின் விருப்ப படிப்பு ஆகியவற்றை தேர்வு செய்தவுடன், சம்பந்தப்பட்ட கல்வி நிறுவனத்தை தொடர்பு கொண்டு, உங்களுக்கான கல்வி உதவித்தொகை வாய்ப்புகள் குறித்து விசாரிக்கலாம்.

கல்விக் கடனை திரும்ப செலுத்து தல்

நீங்கள் தேர்வுசெய்யும் படிப்பை வெ ற்றிகரமாக நிறைவுசெய்த பிறகு, உங்களுக்கான பணிவாய்ப்பு கள் எப்படி மற்றும் அதில் கி டைக்கும் ஆரம்பநிலை சம்பளம் ஆகியவை பற்றி ஆராய வேண் டும். கல்விக் கடன் வழங்கும் பல வங்கிகள், கடனை திருப்பி செலுத்த 10 ஆண்டுகள் வரை அவகாசம் அளிக்கின்றன.

அதேசமயம், கல்விக் கடனை எந்தளவிற்கு விரைவாக திருப்பி செலுத்துகிறோமோ, அந்தளவி ற்கு ஒரு மாணவரின் நிதி ஆதார ம் சேமிக்கப்படுகிறது. ஏனெனி ல், அவர் கட்டும் தேவையற்ற வட் டியின் அளவு குறைகிறது. நீண்டகாலம் ஒரு கடனை திரு ப்பி செலுத்துகையில், நாம் அ திகளவு வட்டி கட்டியிருப்போம் என்பதையும் நினைவில் கொ ள்க.

மேலும், நீங்கள் படிப்பு முடிந்து ஆரம்ப கட்டத்தில் பெறுகின்ற பணி வாய்ப்பில் பெறுகின்ற சம்பளம் மற்றும் அடுத்தடுத்த கால கட்டங்களில் உங்களின் சம்ப ளம் எந்தளவு அதிகரிக்கும் என்ப தை விசாரித்து தெரிந்துகொள் வது நல்லது. அப்போதுதான், நீங்கள் கல்விக்கடனை எப்படி திருப்பி செலுத்தலாம் என்பதை திட்ட மிட முடியும்.

கடன் தரும் நிறுவனங்கள்

தனக்கான கல்விக் கடனை பெறும் முயற்சியில் ஒரு மாணவர் ஈடுபடுகையில், அவர் பலவிதமான வங்கிகள் மற்றும் நிறுவனங் கள் பற்றி கேள்விப்படுவா ர். அந்த பலவிதமான நிறு வனங்களில், தனக்கு ஒத் துவரக்கூடியது எது என்ப தை நன்கு யோசித்து முடி வு செய்ய வேண்டும்.

ஏனெனில், இந்த முயற்சி யில் மாணவர்கள் சில மோசடி நிறுவன ங்களையும் சந்திக்க நே ரலாம். குறைந்த வட்டி விகிதம் உள்ளி ட்ட பல போலியான சலு கைகளை வழங்குவதாக கூறி, அவை மாணவர்களை ஏமாற்ற முயலலாம். எனவே, ஒரு மாண வருக்கான கல்விக்கடன் பெறும் தகுதிகள் மற்றும் விதிமுறைகள் குறித்து பொதுவான நடைமு றையில் வங்கிகள் என்ன மாதி ரியான சட்ட திட்டங்களைக் கொ ண்டுள்ளன என்பதை ஒப்பிட்டுப் பார் த்தே ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டும்.

போதுமானதாக இருத்தல்

நீங்கள் வாங்கும் கல்விக்கடன் உ ங்களின் அவசியமானதேவைக ளை நிறைவுசெய்வதாக இருக்க வேண்டும். புத்தகங்கள், பய ணச் செலவுகள், விடுதி கட்டணம், உண வு மற்றும் தனிப்பட்ட லே ப்டாப் உ ள்ளிட்ட பல அத்தியாவசிய அம்சங் களுக்கான செலவி னங்கள், உங்க ளின் கல்விக்கடன் தொகைக்குள் அடங்க வேண்டும். அதேசமய ம், உங்களுக்கு தேவைப்படும் தொகையைவிட அதிகமாக, கல் விக்கடனைப் பெற வேண்டாம். ஏ னெனில், திருப்பி செலுத்துவதில் சிக்கல் ஏற்படும்.

பொறுப்பாளர்

ஒரு வங்கி அல்லது கல்விக்கடன் தரும் ஒரு நிறுவனம், கல்விக் கடன் கோரும் மாணவருடன் சேர்த்து, அவரின் தாய் அல்லது தந்தை அல்ல து உடன் பிறந்தோர் ஆகிய யாரேனும் ஒருவரை co-applicant -ஆக இருக்க வலியுறுத்துகிறது. ஏனெனில், பெற் றோர் அல்லது உடன் பிறந்தோரின் த ற்போதைய வருமானம் வங்கிக ளால் கணக்கில் எடுக்கப்படுகிறது.

ஏனெனில், வங்கிக் கடன் பெற்ற மாணவரால், சரியான காலத் தில் பணி வாய்ப்பைப் பெற்று, கடனை திருப்பி செ லுத்த முடியாத சூழல் ஏற்படு ம்போது, co-applicant அதற் கான பொறுப்பை ஏற்கும் நி லை ஏற்படும்.

பிணையம்

ரு குறிப்பிட்ட தொகைக்கு மேல் கல்விக்கடன் பெற விரும்புவோர், அத ற்கேற்ப செக்யூரிட் டி(security) வைத் திருப்பது அவசியம். அதுவொரு சொத் தாகவோ, பங்குகளாகவோ அல்லது முதலீ டாகவோ இருக்கலாம். இதன் மூலம், சிறப்பான வட்டி விகிதத்தில் கல்விக்கடன் பெற முடியும்.

தேவையான ஆவணங்கள்

கல்விக் கடனுக்கு விண்ணப்பிக்கும் முன்னதாக, தேவையான அனைத்து ஆவணங்களும் இருக்கிறதா என்பதை சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். கல்விக்கடன் பெ றுவதற்கு என்னென்ன ஆவண ங்களை, விண்ணப்பத்துடன் இ ணைத்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என, சம்பந்தப்பட்ட வங்கிகள் அ ல்லது நிறுவனங்களிடம் கேட்டு த் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

பொதுவாக, அடையாளச் சான் று, வயது மற்றும் முகவரி சான்று, co-applicant -ன் உறவுமு றைக்கான அடையாளம், அவர்களின் முகவரிச் சான்று மற்றும் வருமானச் சான்று ஆகியவையே பெரும்பாலான இடங்களில் கோ ரப்படுகிறது. மேலும், நீங்கள் சே ரப்போகும் கல்வி நிறுவனத்திலி ருந்து பெறப்பட்ட சேர்க்கை கடி தம் மற்றும் கட்டண விபரங்களு ம் இருக்க வேண்டும். நீங்கள் வெளிநாட்டிற்கு படிக்க செல்பவ ராக இருந்தால், visa approval papers மற்றும் GMAT, SAT, GRE ஆகிய தேர்வுகளின் மதிப்பெ ண் கள் போன்றவையும் சமர்ப்பிக்க ப்பட வேண்டும்.

திருப்பி செலுத்துதல்

ல்விக் கடனை எந்த முறையில் திருப்பி செலுத்தலாம் என்பது கு றித்து, உங்கள் குடும்பத்தினருட ன் கலந்து பேசி முடிவு செய்யலா ம். மாதாந்திர தவணையாகவா அல்லது சிறியளவிலான வட்டித் தொகையுடனா அல்லது நிறுத்தி வைப்பா என்பதை முடிவு செய்து கொள்ள வேண்டும்.

சிறியளவிலான வட்டித்தொகை செலுத்துதல் மாதாமாதம் ஒரு தொ கை செலுத்துதல் ஆகிய முறைகள், நீங்கள் பட்டம் பெற்றவுடன் உங்க ளின் சுமையைக் குறைப்பதாக இரு க்கும். ஆனால், நிறுத்தி வைப்பு என் ற நிலைக்கு செல்ல வேண்டாம் என் பதே பொ துவாக அறிவுரை.

– நாளிதழ் ஒன்றிலிருந்து . . .

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: