Thursday, December 8அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

மேடையில் பேசுவது எப்படி..?

நமக்கெல்லாம். மேடையில் பேச வே ண்டும் என்றும். நாம் பேசுவதை நான்கு பேர் கேட்டு பாராட்ட வேண்டும் என்று ம் உள்ளூர ஒரு விருப்பம் இருக்கும்.

பேசுவது என்பதே ஒரு கலை. அதற் காக பேசுவதையெல்லாம் கலை என்று சொல்லிவிட முடியாது. அதுவும்.. மே டையில் பேசு வது என்பது…!!! எளிய நடையில் பலர் முன் நின்று மேடையி ல்.. உயர் கருத்துகளைச் சிறந்த முறை யில்..கேட்போர் உள்ளத்தில் அழகாக பதிய வைப்பதே ஆகும்.

மேடைப்பேச்சை ‘சொற்பொழிவு’ என்ப ர். சொற்களைத் தேடிப் பிடி த்து.. எளிய நடையில்..அமைதியாக

பொழிவது தான் சொற்பொ ழிவு.

மழை பொழிகிறது என்கிறோம். மழை நீர்த்துளிகள். ஒன்றன்பின் ஒன்றாக சீராக.. நேராக.. அமைதி யாக பெய்வது தான் ‘பொழிதல்’ எனப்படுவது. அழகாக ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வரம்பு மீறாமல் இரு ப்பதுதான். வரம்பு கடந்தால் மழை பொழிதலும்..மழை அடித் தல், மழை கொட்டல் என்றெல் லாம் ஆகிவிடும்.

அதுபோலவே தான் சொற் பொழிவும் வரம்புகடந்தால், மக்களிடமிருந்து.. கிண்டல் , கத்தல், திட்டுதல் என்ற நி லைக்கு நம்மை கொண்டு வந்து விட்டு விடும்..

ஒருவர் பேசும் சொற்கள் அனைத்தும் நல்ல சொற் களாக, பண்ப ட்டவைகளாக இருந்தாக வேண்டும் என்ற கவலை சொற்பொழி வாற்றுவோருக்கு இருக்க வேண்டும்.

பேச்சுக்கு கருத்துகளை எப்படி அமைப்பது.அதற்கு ஒரு வழி..

முதலில்..இன்று நாம் எதைப் பற்றி பேச வேண்டும்..என்னென்ன பேச வேண்டும் என்று எண்ணிப் பார்க்க வேண்டும்.முதல் கேள்விக் கான விடை தலைப்பாகவு ம். அடுத்தக் கேள்விக்கானப தில் கருத்தாகவும் அமையு ம்.

அதை ஒரு சிறு அட்டையில் குறித்துக் கொண்டு 1, 2 என இலக்கமிட்டு முறைப்படுத் தி மனனம் செய்து கொள்ள வேண்டும். பின்மேடை ஏறி யதும்மனப்பாடம் செய்ததை வரிசைப்படுத்தி பேச வேண்டும்.இது வெற்றிகரமான பேச்சாக அமையும். ஆரம்ப பேச்சாளர்கள். இரண்டு அல்லது மூன்று கருத் துகளை மட்டுமே எடுத்துக் கொண்டு. ஐந்தாறு நிமிடங்க ளுக்குள் பேசி நிறுத்திக் கொ ள்ள வேண்டும். காலப்போக்கி ல் இது நமக்கு நல்ல நம்பிக் கையைக் கொடுக்கும்.

குறிப்புகள் எடுக்கையில் பேச வேண்டிய கருத்துகள் ஒவ்வொன்றும் மூன்று அல்லது நான்கு சொற்களுக்குள் இருக்கும்படி பார்த்துக் கொள்ளவும்.அதுதான் மனதில் பதியும்.மனதில் பதிந்ததைப் பேசி முடித்த தும். நம்குறிப்பை எடுத்து .. எல்லாம் பேசிவிட்டோ மா என்று பார்க்கலாம். ஏதேனும் விட்டுப்போயிரு ந் தாலும் பரவாயில்லை. ஏனெனில் நம் பேச்சை கே ட்டவர்களுக்கு அது தெரி யப் போவதில்லை.

தொடக்கப் பேச்சாளர்கள்..எழுதியிருக்கும் குறிப்பை இடையி டையே பார்த்து பேசலாம்..ஆனால் இதுவே பழகிவிடக் கூடாது.

மேடைப் பேச்சில் எழுதிப் படிக்கிறார்களே பொறுப் பானவர்கள் என்று கேட்க லாம். பொறுப்பான பதவி யில் உள்ளவர்கள்..வேறு ஏதும் பேசிவிடக் கூடாதே என்பதற்காக கையாளும் முறை இது. ஆனால் பேச் சாளர்களுக்கு ஏற்றதல்ல இது.பார்த்து படிப்பது படிப்பதாகவே இருக்குமேயன்றி. அது பேச்சாக இ ராது .அதில் உணர் ச்சியும் இராது..

இப்பழக்கம் உள்ளவர்கள் ஒரு சிற ந்த பேச்சாளர்களாக ஆகவே முடி யாது.

சரி இப்போது சொற்கள் குறித்து திருவள்ளுவர் என்ன‍ சொல்லியுள் ளார் என்பதை பார்ப்போம்

ஆக்கமுங் கேடும் அதனால் வருதலாற்
காத்தோம்பல் சொல்லிங்கட் சோர்வு

பொருள்

ஆக்கமும், அழிவும் சொல்லால் ஏற்படும் என்பதால் .எந்த ஒரு சொல்லிலும் குறைபாடு நேராது கவன மாக இருக்க வேண்டும்… என்கிறார்.  நாம் சொல்வ தை பிறர் எளிதாகப் புரிந்துக் கொள்ள வேண்டும். எவ்வளவு நேரம் பேசினோம் என்பதை விட..நாம் என்ன பேசினோம் என்பது மக்களுக்குப்புரிகிறதா என்பதே முக்கிய ம்.

இணரூழ்த்து நாறா மலரனையர் கற்ற
துணர விரிந்துரையா தார்

பொருள்

நாம் கற்றதை ..பிறர் உணரும் வண்ணம் சொல்லத் தெரியாதவர்.. கொத்தாக மலர்ந் திருக்கும் மணமில்லா மலருக்கு ஒப்பாவர்..(யாருக்கும் பயன் தரா மலர்) என்கிறார் வள்ளுவர்.

யாகாவா ராயினும் நாகாக்க காவாக்கால்
சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப் பட்டு

பொருள்

ஒருவர் எதைக்காத்திட முடியாவிடினும்.நாவையாவது அடக்கிக் காத்திட வேண்டும்.இல்லையேல் அவர் சொன்ன சொல்லே அவ ரது துன்பத்திற்குக் காரணமாகிவிடும். ஒரு வனின் உண்மைத் தோற்றத்தைக் காட்டுவ து அவன் வாய்ச்சொற்களே. மற்ற அனைத் தும் போலித் தோற்றங்கள். ஆகவே. பிறரி டம் பேசும்போது. அதிலும் குறிப்பாக மேடையில் பேசும்போது மிக விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும்.. இல்லை யேல். நமக்கு வீழ்ச்சியே ஏற்படும்.

நயன்சாரா நன்மையின் நீக்கும் பயன்சாராப்
பண்பில்சொல் பல்லா ரகத்து

பொருள்-

பயனற்றதும். பண்பற்றதுமானசொற்களை பலர்முன் சொல்வது மகிழ்ச்சியைக் கு லைத்து..நன்மையை மாய்க்கும். அதாவது நல்ல கருத்துகள் சொற்பொழிவுக்கு அவ சியம். நாம் பேசுவது மக்கள் உள்ளத்தில் பதிய வேண்டுமானால். அவை நல்ல கரு த்துகள் கொண்டதாய் இருக்க வேண்டும். பண்பற்ற, பயனி ல்லா சொற்களை மறந்தும் பேசக் கூடாது.

சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய சொல்லற்க
சொல்லிற் பயனிலாச் சொல்

பிறருக்கு, நாம் பயன்படுத்தும் சொற்களா ல் கேட்பவர்களுக்கு மனதில் ஆழபதிந்து நல் சிந்தனையை ஊட்டுவதாக இருக்க‍ வேண்டும் அதைவிடுத்து

பயனளிக்காத சொற்களை விடுத்து மனத்தில் பதிந்து பயனளிக் கக் கூடிய சொற்களையே கூற வேண்டும்.

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: