Thursday, October 21அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

ராவணனுக்கும் சீதாதேவிக்கும் இடையே இருந்த "முன்ஜென்ம விரோதம்"! – அரிய தகவல்

ராவணனுக்கும் சீதாதேவிக்கும் இடையே இருந்த முன்ஜென்ம விரோதம்! – அரிய தகவல்

பத்மாட்சன் என்ற மன்னன், மகாலட்சுமியை தன் மக ளாகப்பெற வேண்டுமென் று ஆசைப்பட்டான். இதற் காக நாராயணனை வேண் டி தவமிருந்தான். அவனுக் கு காட்சி தந்த சுவாமி, அவ னது விருப்பத்தை நிறை வேற்றுவதாகக் கூறி, ஒரு மாதுளங்கனியைக் கொடுத்துவிட்டு மறைந்தார். மன்னன் அந்த

கனியை அரண்மனைக்குக் கொண்டு சென்றான். வழியிலேயே அந்த பழம் பெரிதாகி விட்டது. அதிர்ந்த வன், அதனை உடைத்த போது உள்ளே ஒரு குழந்தை இருந்ததைக் கண்டான். அழகிய சிலை போல பிறரைக் கவரும் அழகுடன் இருந்த குழந்தைக்கு, “பதுமை ‘ எனப்பெயரிட்டு வளர்த்தான்.

“பதுமை’ என்றால் “சிலை’. அந்தப் பெண் திருமணப்பருவத்தை அடைந்ததும், சுய ம்வரத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. பல நா ட்டு மன்னர்களும் வந்தனர். அதில் ராவணனும் ஒருவன். சுயம்வரத்திற்கு வந்திருந் த யாரையும் பத்மாட்சனுக்குப் பிடிக்கவில்லை. எனவே, வா னத்தில் உள்ள நீலத்தை யார் தன் உடலில் பூசிக்கொள்கிறா ரோ, அவருக்கே தன் மகளைத் தருவேன் என்ற விசித் திரமான போட்டியை அறிவித்தான். வந் திருந்தவர்களுக்கோ குழப்பம் ! பத்மாட்சன் தங்களுக்கு பெ ண்ணைத் தரக்கூடாது என்பத ற்காக அந்த போட்டியை நடத்துவதாகச் சொல்லி எதிர்த்தனர். மே லும், தங்களுக்கு வில், வாள் போட்டி அல்லது அறிவு திறன் தொ டர்பான போட்டிகள் வைக்கும்படி கூறினர்.

பத்மாட்சன் அதை ஏற்கவில்லை. தன் முடிவில் உறுதியாக இருந்தான். கோப ம் கொண்ட மன்னர்கள், பத்மாசுரனின் அரண்மனையைச் சூறையாடினர். அப் போது அவர்களிடமிருந்து தப்பிப்பதற் காக பதுமை, ஒரு அக்னி குண்டத்திற் குள் புகுந்து கொண்டாள். பத்மாட்சனை வென்ற அரசர்கள், பதுமையைத் தேடி னர். ஆனால் அவளைக் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் சென்று விட்டனர். இந்நிகழ் ச்சி நடந்து பல்லாண்டுகள் கழித்து, அக் னி குண்டத்திலிருந்து வெளியில் வந் தாள் பதுமை. தான் வளர்ந்த அரண்ம னை மண்ணோடு மண்ணாகிப் போன தைக்கண்டு கலங்கினாள். தன்னால் உண்டான அழிவிற்கு, பரிகாரம் வேண்டி பெருமாளை வே ண்டி தவமிருந்தாள்.

அப்போது வான் வழியாக சென்று கொண்டிருந்த ராவணன், பதுமை யைக் கண்டான். அவளிடம் சென்று தன்னை மணந்து கொள் ளும்படி கூறினான். அவள் கேட்கவில்லை. அவளைக் கட்டாயப்படுத்தி இழுத்துச் செல்ல முயன்றாள்.

மறுபடியும் தன்னைக் காத்துக்கொள் ள அக்னிக்குள் புகுந்து கொ ண்டாள் பதுமை. எப்படியும் அவளை அடைந் தே தீருவதென்ற முடிவெடுத்த ராவ ணன், தீயை அணைத்து, அதற்கடியி ல் தோண்டிப் பார்த்தான். அங்கு நவ ரத்தினங்கள் மட்டுமே கிடைத்தது. அதை ஒரு பெட்டியில் வைத்து, அர ண்மனை பூஜையறையில் வைத்து விட்டான். ஒருசமயம் அவன் ரத்தின ப்பெட்டியைத் திறந்தபோது, அங்கு பதுமை குழந்தை வடிவில் தவழ்ந்தாள். அப்போ து பேசிய குழந்தை, “ராவணனே! அநீதியான ஆட்சி நடத்தும் உன்னை அழிக்காமல் விடமாட்டே ன். அதற்கானகாலம் விரை வில்வரும், காத்திரு!” என் றது.

கோபமடைந்த ராவணன், அக்குழந்தையை அப்போ தே கொல்ல முயன்றான். ஆனால் மண்டோதரி தடுத் து, குழந்தையை எங்காவ து விட்டுவிடும்படி வேண்டினாள். எனவே, ராவணன் பெட்டி யை பூட்டி பல மைல் தூரத்திலுள்ள ஒரு இடத்தில் மண்ணிற்க டியில் புதைத்துவிட்டு வரச்செய்தான். அ ந்த பெட்டியை ஏவலர்கள் மிதிலா புரி என்னும் இடத்தில் புதைத்தன ர். அங்கு ஆட்சி செய்த மன்னர் ஜனகர், ஒரு யாகம் செய்வதற்கா க தங்கக்கலப்பை கொண்டு உழு தார். அப்போது ஒரு பெட்டி சிக்கி யது. அதுதான் ராவணனால் புதை க்கப்பட்ட பெட்டி. அதிலிருந்து கி டைத்த குழந்தையை அவர் வளர் த்தார். அந்தக் குழந்தை “சீதை’ என பெயரிட்டார். நீலமேக வண் ணனாகிய ராமருக்கு மணம் முடித்து வைத்தார். ராவணனும் சீதையின் சாபப்படி அழிந்தான்

மு க நூ லி லி ரு ந் து   .   .   . 

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: