Friday, May 27அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

இறைவனை வழிபட முன்னோர்கள் சொன்ன‍ அற்புத வழிபாட்டு முறைகள்

இறைவனை வழிபட நம் முன்னோர்கள் சொன்ன‍ அற்புத வழிபாட்டு  முறை கள்

இறைவனை வழிபட நம் முன்னோர்கள் ஒன்பது வழிமுறைகளைச் சொல் லி இருக்கிறார்கள். இவற்றில் அவரவர் இயல்புக்கு

ற்றாற்போல் ஒவ்வொருவரும் தேர்ந் தெடுத்து வழிபடலாம். இவை தான் அந்த ஒன்பது வழிபாட்டு முறைகள் –

”ச்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணோ:
ஸ்மரணம் பாத ஸேவனம்
அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம்
ஸக்யம் ஆத்ம நிவேதனம்”

1. ச்ரவணம் – கேட்டல்:

இறைவனுடைய புகழைக் கேட்டு பின் அவன் வசமாதலை முதலில் சொல்கி றார்கள். இதற்கு சொந்தமாகத் தெரிந் து வைத்திருக்க அவசியம் இல் லை. கற்றிலன் ஆயினும் கேட் க என்றும் செல்வத்துள் செல்வ ம் செவிச் செல்வம் என்றும் சொல்கிறார் திருவள்ளுவர். அதனால் அறிந்தவர் சொல்வ தைக் கேட்பதே போதும். ஆனா லும் கேட்பது என்பது மிக எளிமையா கத் தோன்றினாலும் கேட் கும் மனமும், பொறுமையும் எல்லாருக்கும் வந்துவிடுவதில்லை என்றாலும் நல்லதைக் கேட்க முயல வேண்டும்.

பிரகலாதன் தாயின் கருவில் இருக் கும் போதே நாரதர் சொன்ன இறை வனின் பெருமைகளைக்கேட்டுஉள் வாங்கிக் கொணடதை நாம் அறி வோம். எத்தனை துன்பங்கள் வந்த போதும் அவரை அந்த நாராயண மந்திரத்தைப் பலமாகப்பற்றிக் கொ ள்ள வைத்ததும் இறைவனை அவ தாரம் எடுக்க வைத்துக் காப்பாற்றி யதும் அந்தக் ”கேட்டல்” தான் என்ப தால் அதன் முக்கியவத்தை வேறெதுவும் சொல்லி மேலும் விளக்க வேண்டியதில்லை.

2. கீர்த்தனம் – பாடுதல்:

இறைவனைப் பாடி வழிபடுதல் அடுத்ததாகச் சொல்லப்படுகிறது. இசையால் இறைவனை ஈர்த்தே அவன் திருவடிகளை அடைந்த வர்கள் நம் நாட் டில் அநேகம் பேர் இருந்திருக்கிறார்கள். அப்படிப் பட்டவர்களில் என்றும் முதலிடம் பெறக்கூடியவர் தியாகையர். இசையா லேயே இறைவனிடம் பேசிக் கொண்டிரு ந்தவர் அவர். இன்றும் கச்சேரிகளில் பேசி க் கொண்டிருக்கிறார். கர்னாடக சங் கீதம் உள்ளளவும் பேசிக் கொண்டிருப்பார் என் று சொல்லக் கூடி ய அளவுக்கு உளமாறப் பாடியே இறைவனைத் தன்னிடம் இழுத்த வர். அந்த இசையாலே நாமும் இறையரு ளைப் பெறப் பாடி வைத்து விட்டுப் போனவர் அவர்.

தென்னிந்தியாவில் தியாகையர் என்றால் வட இந்தியாவில் ” அஷ்டபதி” என்ர கிரந்தத்தைப் பாடிய ஜெயதேவரைச் சொல்ல லாம். இவரது கீத கோவிந்தம் இசையில் கண்ண பரமாத்மாவே சொக்கிப்போனார் என்கிறார்கள். பக்தியுடன் சேர்ந்த இசைக்கு அந்த மகாசக்தி உண்டு. அதனா லேயே “பாடும் பணியில் பணித் தருள்வாய்”” என்று வேண்டுகிறார் குமரகுருபர சுவாமிகள்.

3. ஸ்மரணம் – நினைத்தல்:

இறைவனை வழிபட மூன்றாவது முறை அவ னை நினைத்தல். மிகச்சுலபமாகத் தோன்றினா லும் இது மிகவும் கஷ்டமான முறை தான். ”நின் றும் இருந்தும் கிடந்தும் நடந்தும் நினை என்றும் சிவன் தாளினை” என்று பாடி இருக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு காரி யம்செய்து கொண்டிருக்கும் போ தும்மனதின்உள்ளே இறைவனை நினைத்துக் கொண்டிருப்பது ஒரு மேலான நிலை. ஆனால் சில வினாடிகளுக்கு மேல் தொ டர்ந்து இறைவனை நினைக்க முடிவது பிரம்மப் பிரயத்தனமே. அதுவரை பதுங்கி இருந்த ஓரா யிரம் சிந்தனைகள் இறைவனை நினைக்க ஆரம்பித்தவுடன் அதைப் புறந்தள்ளி விட்டு நம் மனதை ஆட்கொள்ள ஆரம்பிக்கி ன்றன. இறைவனை விட்டு நீண்ட நேரம் சஞ்சரித்து விட்டோம் என்று நாம் புரிந்து கொள்வதே சற்றுத் தாமதமாகத் தான். ஆனால் மன தைக் கட்டுப்படுத்தி இடைவிடாது இறைவனை நினைப்பது நிச்சயமா க மேலான வழிமுறை என்பதில் சந்தேகமில்லை.

4. பாதஸேவனம் – திருவடி தொழல்:

இறைவனுடைய திருவடிகளைத் தொழுவது நான்காவது வழி முறை. ஆழ்வார்களும், நாயன்மார்க ளும் இறைவனது திருவடிக ளை விடாமல் பற்றிக்கொண்டு தொழுதவ ர்கள். திருவள்ளுவர் கூட மிக அழகா கச் சொல்கிறார்.

“அறவாழி அந்தணன் தாள் சேர்ந்தாற் க்கல்லால்
பிறவாழி நீத்தல் அரிது.”

அறக்கடலாக விளங்கும் இறைவனின் திருவடிகளை வணங்குப வர்களைத் தவிர மற்றவர்களால் பொருள், இன்பம் ஆகிய மற்ற கடல் களைக் கடக்க முடியாது என்கிறார் திருவள்ளுவர். கடந்து போக வேண் டிய கடல்களில் மூழ்கி விடாமல் காப்பது இந்த திருவடி தொழுதல்.

5. அர்ச்சனம் – பூஜித்தல்:

இறைவனைப் பக்தியுடன் பூஜித்தல் அடுத்த வழிபாட்டு முறை. இப்படித் தான் பூஜை செய்ய வேண்டும் என்று வழிமுறைகள் இரு ந்தாலும் எப்படி பூஜித்தாலும் பக்தியுடன் பூஜித்தால் இறைவன் மனமுவந்து ஏற்றுக் கொள்வான் என்கிறார்கள் நம் பெரியோ ர்கள்.

மனமுவந்து பூஜிப்பவர்கள் பூஜிக்கும் முறைகளில் தவறு இருந் தாலும் அந்தத் தவறுகளை அலட்சியப்படுத் தி அவர்களுடைய அன்பில் இறைவ ன் நெகிழ்கிறார் என்பதற்கு கண்ணப் ப நாயனாரும், சபரியும் சிறந்த உதாரணங்கள்.

6. வந்தனம் – வணங்குதல்: 

இறைவனை வணங்குதல் அடுத்த வழிமுறை. பொதுவாகப் படிப் பவர்களுக்குப் பூஜித்தல், திருவடி தொழல், வணங்குதல் என்ற இந்த மூன்று வழிபாட்டு முறைகளுக்கும் இடையே பெரிய வித் தியாசம் தெரியாது. மிக நுண்ணிய வித்தியாசமே இருக்கிறது. இங்கு தலை வண ங்குதல் என்று பொருள் கொள்வது சற்று பொ ருத்தமாக இருக்கும்.

திருவடி தொழுவதிலும் பூஜித்தலிலும் பக்தி முக்கியமாக பங்கு வகிக்கிறது. இதிலோ “நான்” என்ற அகங்காரம் களைந்து மேலா ன இறைவனைத் தலைவணங் குவது பிரதானமாகிறது. எல்லா ம் நீ என்ற பணிவு இங்கு பிரதா னமாகிறது. “நான்” என்பதை விட்டால் ஒழிய இறைவன் அரு ள் நமக்குக் கிடைக்க வழியே இ ல்லை என்பதால் இது முக்கிய மாகிறது.

7. தாஸ்யம் – தொண்டு:

அடுத்த வழிபாட்டு முறை தொண்டு. இறைவ னுக்கும், இறைவன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங் களுக்கும் தொண்டு செய்வது இறைவன ருள் பெற அடுத்த வழி. தன்னலம் இல்லாமல், புகழுக்காகவோ இலாபத்திற்காகவோ அல் லாமல் தாசராகத் தொண்டு புரிவதும் வழி பாடாகவே கருதப்படுகிறது.

தன்னலமற்ற தொண்டுக்குச் சிறந்த உதாரண மாக திருநாவுக்கர சரையும் அன்னை தெரசா வையும் சொல்லலாம். முதுமையிலும் கோ யில்கள் தோறும் சென்று தொண்டுகள் செய் தவர் திருநாவுக் கரசர். அன்னை தெரசா கல் கத்தா வீதிகளில் விழுந்து கிடந்த குஷ்ட நோ யாளிகளிடம் கர்த்தரைக் கண்டு அவர்களுக் கு சே வை செய்து மகிழ்ந்தார். இறைவனை மகிழ்விக்க இது போன்ற சேவைகளை விட உயர்வானது எது இருக்க முடியும்?

8. சக்யம் – சிநேகம்:

இறைவனை சினேகத்துடன் பார்க்க முடிவது இந்திய ஆன்மி கத்தின் தனிச்சிறப்புத் தன்மை என்றே சொல்லலாம். சினேகமு ம், காதலும் இறைவனிடத்தில் ஏற்படுவது ஒருவித வழிபாடாக வே கருதப்படுகிறது. ஆண்டா ளும், ராதையும் நல்ல உதாரண ங்கள்.

அதே போல கண்ணனைத் தாயாக, தந்தை யாக, தோழனாக, குழ ந்தையாக, காதல னாக, காதலியாகக் கருத முடிந்த பாரதி யையும் உதாரணமாகச் சொல்லலாம். இப்படி எல்லாமாக இறைவனைக் கண்டு சினேகித்தால் இறைவனால் அதை அலட் சியப்படுத்தி விட முடியுமா என்ன!

”அன்பெனும் பிடியில் அகப்படும் மலை யே”

என்று வள்ளலார் பாடினார். இறைவன் என்ற மலை நம் அன்பெனும் பிடியில் அகப்படும் அதிசயம் கற் பனை அல்ல நிஜம் தான்.

9. ஆத்ம நிவேதனம் – ஒப்படைத்தல்:

கடைசி வழிபாட்டு முறை உடல், பொ ருள் ஆவி அனைத்தையும் இறைவனு க்கே அர்ப்பணமாக்குவது. இது மகான் களுக்கே முடிகிற காரியம் என்றாலு ம் ஆன்ம நிவேதனம் ஆன்மிகத்தின் உச்ச நிலையாகக் கருதப்படுகிறது. தத்துவ வேதாந்த சாரமாகக் கூடச் சொல்லப்படுகிறது இந்த உயர் வு நிலை.

இறைவனை அடையவும், அவன் பேரருளைப் பெறவும் இந்த ஒன் பது பாதைகளும் உதவும். அவரவர் இயல் புக்கு ஏற்ப வழியைத் தேர்ந்தெடுத்து பயணிக்கலாம். அந்த சுதந்திரம் நமக் கு உண்டு. பிடித்த பாதையில் பயணி யுங்கள். வாழ்த்துக்கள்!

– தினத்தந்தி

One Comment

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: