Friday, December 2அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

பாதுகாப்பான சமையல் பாத்திரங்ளும் அவ‌ற்றை பயன்படுத்தும் முறைகளும்!

பாதுகாப்பான சமையல் பாத்திரங்ளும் அவ‌ற்றை பயன்படுத்தும் முறைகளும்!

சரியான பாத்திரத்தில் தான் சமைக்கிறீர்களா?

தினமும் சாப்பிடும் உணவு, சரிவிகி தத்தில் இருக்கிறதா, சத்தானதா என்று யோசிக்கும் நாம், அன்றாடம் சமையலுக்குப் பயன்படுத்தும் பாத் திரங்கள் சரியானவைதானா என்று யோசிப்பது இல்லை. அவச ரகதியி ல் இதற்கெல்லாம் ஏதுநேரம் என்று, சமைக்கவும் சாப்பிடவும் தொடங்கு கிறோம். சமையலறையில் குக்கரில் தொடங்கி, கடாய், தவா, பால் பாத்திரம் என நான்-ஸ்டிக் பொருட்கள் நிறைந்துகிடக்கின்றன. மண் பானை, இரும்பு, ஈயச்செம்பு, பித்தளை சாமான்களை இனி

ருங்காட்சியகத்தில்தான் பார்க்க முடியும் என்ற நிலை.

சமையலுக்குப் பயன்படுத்தப்ப டும் நவீனமான பாத்திரங்களி ல் ஒளிந்து இருக்கும் ஆபத்துக் கள் என்ன, எந்த வகைப் பாத் திரங்கள் பாதுகாப்பான சமை யலுக்குத் தேவை, அவற்றை எப்படிப் பயன்படுத்த லாம்?

மண் பாத்திரம்

மண்பாத்திரங்களில் சமைக்கும்போது உணவின் மீது வெப்பம் மெ துவாக, ஒரே சீராகப்பரவுகிறது. மேலும், மண் பாத்திரங்களில் உள்ள நுண்துளைகள் மூலம் நீராவியும், காற்றும் உணவில் ஊடுருவி, சரியான முறையில் சமைக்க உதவுகின்றன. இதனா ல், அதில் சமைக்கும் உணவு ஆ வியில் வேகவைத்த உணவைப் போன்ற தன்மையைப் பெறுகி றது. இதனால், சமைத்த உணவு பல மணிநேரம்வரை கெடாமல் இ ருக்கும். மண்பாத்திரத்தில் மைக்கும்போது அதிக எண்ணெய் பய ன்படுத்தத் தேவை இல்லை. உணவில் உள்ள அமிலத் தன் மையைச் சமப்படுத்தும். உப்பு , புளிப்புச் சுவையுள்ள உணவு களைச் சமைக்கும் போது, தீங்கான விளைவுகள் எதை யும் ஏற்படுத்தாது. மண் பாத்தி ரங்களை, அவ்வப்போது கழு வி வெயிலில் காயவைத்துப் பயன்படுத்துவது மிகவும் அவ சியம்.

இரும்புப் பாத்திரம்

பலகாலமாக சமையல் பாத்திரங்கள் செய்யப் பயன்படுத்தப்பட்டு வ ரும் இரும்பு, சமையலுக்கு ஏற்ற து. இதில், சமைக்கும்போது வெ ப்பம் சீராகப்பரவுவதோடு, நீண்ட நேரம் வெப்பத்தைத் தக்க வைத் துக்கொள்ளும். கொஞ்சம் இரும் புச்சத்து உணவோடு கலந்து உட லில் சேரும். ரத்தசோகையைக் குணப்படுத்தும். ஆனால், துவர்ப் புச் சுவையுடைய பொருட் களை இரும்புக் கடாயில் சமைப்பதைத் தவிர்க்கவேண்டும். இரும்பு, துவ ர்ப்புச் சுவையுடன் வினை புரிந்து உண வுப்பொருள் கருப்பு நிறமாக மாறுவதுடன், சுவையும் வே றுபடும். விரைவில் கெட்டுவி டவும் வாய்ப்புகள் அதிகம். இ ரும்புப் பாத்திரத்தில் சமைக்க லாமே தவிர, அதில் நீண்ட நே ரம் உணவை வைக்கக்கூடா து. சமைத்து முடித்தவுடன் அதை வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிவிடு வது நல்லது.

வெண்கலப் பாத்திரம்

வெண்கலப் பாத்திரத்தில் சமைத்து உண்டால், உடல் சோர்வு நீங்கி, நாள் முழுவதும் புத்துணர்ச்சியாக இருப்ப தை உணரலாம். இதில் சமைத்த பொ ருட்கள் சீக்கிரத்தில்கெட்டுப்போகாது . ஆனால் வெண்கலப்பாத்திரத்தை சரி யாகக்கழுவி, வெயிலில் காய வைத்து தான் பயன்படுத்த வேண்டும். இல்லை யெனில் நாம் அடுத்த முறை சமைக்கு ம்போது களிம்புப் படலம் உண்டாகி உணவின் தன்மையே நச்சாக மாறிவிடும். இதனால்தான் வெண் கலப் பானையில் வைத்த பொங்கல், சில சமய ங்களில் நிறம் மாறிவிடுவதைக்காணலா ம் .

செம்புப் பாத்திரம்

செம்புப் பாத்திரத்தில் சமைத்த உணவுக்குப் பித்த நோய், கண் நோய் , சூதக நோய், சுவாசக் கோ ளாறுகள் போன்ற அனைத்தையும் குண மாக்கும் ஆற்றல் உண்டு. செம்புப் பாத்திரத்தில் தண்ணீரை வைத்திருந்தால் அதில் உள்ள நுண்ணுயிரிகள் எல்லாம் நீங்கி விடும்.

ஈயப் பாத்திரம்

ஈயம், நம் உடலுக்கு உகந்ததல்ல. ஈயப் பாத்திரத்தில் சமைக்கப்பட்ட உணவை உட்கொண்டால் வயிறு தொடர்பான நோய்கள் வர வாய் ப்பு உண்டு. சளி, இருமல் இருப்பவர்கள் ஈயப் பாத்திரத்தில் சமைத்த தைத் தொடர்ந்து சாப்பிட்டால், வயிறு உப் புசம் ஏற்படலாம். ஈயத்துக்குப்பதிலா க வெள்ளீயப் பாத்திரங்கள் பயன் படுத்தலாம். நாம் காலங்காலமாகப் பயன்படுத்தி வந்த ஈயச்சொம்பு என் பது வெள்ளீயத்தினால் செய்யப்பட்டது. இக் கலவைதான், ஈயச்சொ ம்பில் சமைக்கும் ரசம் நல்லமணத்துடன் இருப்பதற்குக் காரணம்.

பீங்கான் பாத்திரம்

பீங்கானும் காலங்காலமாகப் பயன்பாட்டில் இருப்பதுதான். பீங் கான் சமைப்பதற்கு ஏற்றது என் றாலும், பீங்கான் பாத்திரம் உயர் தரத் தில் ஆனதா என்பதை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும். கார ணம், மலிவு விலை பீங்கான்கள், அவற்றைத் தயாரிக்கத் தேவைப் படும் உயர்ந்தபட்சக் கொதிநிலையில் உருவாக் கப்படுவது இல்லை. இத்தகைய மலிவு விலை பீங்கான்களை, அலங்காரப் பொருட்களாகப் பயன்படுத்தலாம். ஆனால் அதில் சமைத்தால் உ ணவில் நச்சுத் தன்மை ஏற்படும் அபாயம் இருக் கிறது.

அலுமினியப் பாத்திரம்

ஒவ்வொரு முறையும் அலுமினியப் பாத்திரத் தைக் கழுவும்போது, அதில் கருப்பாக ஒரு கல வை படியும். அலுமினியம்தான் அது. இந்தக் கலவை உணவில் கல ந்து, உடலிலும் சேர்ந்து மூளையில் உள்ள நியூரான்களை அழிக்கும் ஆபத்து ஏற்படலா ம். மேலும், தொ டர்ந்து பயன்படுத்தும்போது ஆஸ்துமா, காசநோய் போன்ற சுவாசக் கோ றுகளும் அல்சர் பாதிப்பும் ஏற்படலாம். அலு மினியம் ஒரு கடின உலோகமாக ((Heavy metal) இருப்பதால், அமிலத்தன்மை கொண் ட தக்காளிபோன்ற உணவுப்பொருட்களுடன் வினைபுரிந்து, உடலுக்குள் எளிதாகச்சென் று, தசை மற்றும் சிறுநீரகங்களில் படிய ஆரம்பிக்கும். அலுமினிய த்தைத் தவிர்க்க முடியாதவர்கள் சமையல் வேலை முடிந்தவுடன் உணவைவேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி விடுவது நல்லது.

நான்-ஸ்டிக் பாத்திரம்

சமைக்க எளிமையானதாக இருந்தாலும், இதைச் சூடுபடுத்தும் போது வெளிவரும் ‘பர்ஃப் ளூரினேட்டட் காம்பவுண்ட்’   (Per-fluori -nated compounds)என்னும் நச்சுப்பொரு ள் பல்வேறுவிதமான உடல் நலக் குறை பாடுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். எனவே நான்ஸ்டிக் பாத்திரங்களில் சமைப்பதை த் தவிர்க்கமுடியாது என்பவர்கள், அத னை மிதமானசூட்டில் சமைப்பது நல்லது.

==> டாக்டர் ஆர்.எஸ்.ராமசுவாமி,
சென்னை மத்திய அரசு சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி குழுமத்தின் தலைமை இயக்குநர்

One Comment

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: