Wednesday, October 5அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

திறமைகள் இருந்தும் உங்களை தோல்வியில் தள்ளும் மூன்று எதிரிகள் ! அவர்கள் யார்? யார்?

திறமைகள் பல இருந்தும் உங்க ளை தோல்வியில் தள்ளும் மூன்று எதிரிகள் ! அவர்கள் யார்? யார்?

நமது அன்றாட வாழ்க்கையில் பல துறைகளில் பல திறமை யா ளர்களைப் பார்க்கிறோம். நாள டைவில் அவர்களில் மிகச் சில ரே அந் தந்த துறைகளில் வெற்றி அடைகிறார்கள் என்பதையும் பெரும்பா லோனோர் நாம் எதிர்பார்த் த அளவு சாதனைகள் புரியாமல், இருந்தசுவடே தெரியாதபடி

காணாமல் போவதையும் பார்க்கிறோம்.

அப்போதெல்லாம் நம்மால் வியப்படை யாமல் இருக்க முடிவதில் லை. அதுவும் வெற்றியடைந்தவர்களைவிட அதிகத்திற மை கொண்டவர்கள் என்று நாம் கணித்த வர்கள் சாதிக்காமல் போய் விடும் போது அது ஏன் என்ற ஒரு மிகப் பெரிய கேள்வி நமக்குள் எழாமல் இருப்பதில்லை. அதற் கு ’விதி’ என்ற மிக வசதியான பதிலை நம க்கு நாமே சொல்லிக் கொள்கிறோம். ஆனால் அபூர்வமாய் ஒருசில விதிவிலக்குகள் தவிர அந்த விதி அவரவர்களால் எழுதப்ப டுவது அல்லது ஏற்படுத்திக் கொள்வது என்பதே நிதர்சன மான உண்மை.

ஆழமாக ஆராய்ந்து பார்த்தால் தோல்வி அடையும் அனைவரு க்கும் பொதுவாக மூன்று எதிரி கள்(குணாதிசயங்கள்) இருப்ப தை நம்மால் காண முடியும்.

அதில் முதலாவது, அவர்களுக்குள்ளே சாதனை புரிந்தே ஆக வேண்டும் என்ற அக்னி இருப்பதில்லை. இது இல்லாத வரை எத் தனை திறமை இருந்தாலும் அது பிரகாசிப்பதில்லை.

இரண்டாவது, அவர்கள் ஈடுபாடுகள் சீராகவும், தொடர்ச்சியாகவும் ஒரே விஷயத்தில்இருப்பதில்லை. இன்று ஒன்றில் ஈடுபாடு, நாளை வேறு ஒன் றில் தீவிர ஈடுபாடு, சில நாட்களில் புதிதாக ஒன்றில் பேராவல் என்று மாறிக்கொண்டே போகிறார்கள். அவர்கள் வாழ்க்கையில் பல நல்ல ஆரம்பங்கள் இருக்கின்றன, திற மைக்கும் குறைவில்லை என்றாலும் எதி லும் முழுமை இருப்பதில் லை.

மூன்றாவது, அவர்கள் வெற்றி வரும் வரை பொறுமையாக தாக்குப் பிடித்து நிற்பதில் லை. தற்காலிகத் தோல்விகளிலேயே பின் வாங்கி விடுகிறார்கள். தற்காலிக தடங்கல் களும், நிராகரிப்புகளும், தோல் விகளும் முயற்சிகளைக் கைவிடப் போதுமானவை யாக இருக்கின்றன. இந்த மூன்று தவறுகளை யும் வெற்றியாளர்க ள் செய்வதில்லை.

இதை தங்கள் துறையில் சிகரத்தை எட்டிய இருவர் வாழ்க்கை அனுபவங்களைப் படித்தா ல் நம் மால் புரிந்துகொள்ளமுடியும். பாஸ்கல் (Pascal) என்கிற கணித மேதையை அறியாத வர் இருக்க முடியாது. அவர் பிற்காலத்தில் தத்துவஞானியாகவும் விளங்கினார். அவர் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில்சட்டம் மட்டுமே மேல் நிலை மக்களின் கௌரவமான தொழிலாகக் கருதப்பட்டது.எனவே அவர் தந்தை மகன் சட்டப்பேரறிஞனாக வர வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். பாஸ்கலோ கணிதத்தில் தான் மிகுந்த ஈடுபாடுடன் இருந்தா ர். எத்தனை அறிவுரை கூறியு ம் மகன் மாறா ததைக் கண்ட தந்தை கடைசி யில் மகனை சட்ட புத்தகங்கள் மட்டுமே நி றைந்த அறையில் வைத்துப் பூட்டி வைக்கத் துவங்கினார். உள்ளே கணிதக் கோட்பாடுக ளை மகன் எழுதிக் கொண்டு இருப்பதை பின்னர் கண்டு பிடித்து அங்கிருந்து எழுத்துக் கருவிகள், தாள்கள் அனைத் தையும் அப்புறப்படுத்திப்பார்த் தார்.

ஆனால் பாஸ்கலோ கரித்துண்டில் தரையில் எழுதிப் பார்க்கத் துவ ங்கினார்.கடைசியில் தந்தை விட் டுக்கொடுக்க வேண்டியதாயிற்று . அவர் ஆவலுடன் தன் கணித ஆ ராய்ச்சிகளில் ஈடுபட்டார். ஆரம்ப த்தில் பிற கணித மேதைகள் இவ ருடையவித்தியாசமான, புதிய கோட்பாடுகளை அங்கீகரிக்கவி ல்லை. ஆனால் அவர்பொருட்படு த்தாமல் தொடர்ந்தார். தடங்கல்க ளைக் கண்டு தளராமல் தொடர்ந் த இத்தகைய ஈடுபாட்டிற்குப் பின் வராத வெற்றியும் உண்டா? வெற் றியும், புகழும்கடைசியில் அவருக்கு உலக அளவில் கிடைத்தன.

பெர்னார்டு ஷா (Bernard Shaw) எழு துவதில் காட்டிய ஈடுபாடு மகத்தான து. இளம்வயதில் வயிற்றுப் பிழைப்பு க்காக ஒரு வேலை செய்து கொண் டிருந்தாலும், தினமும் குறைந்தது ஐந்து பக்கங்களாவது எழுதுவது எ ன்று உறுதியுடன் ஓய்வுநேரங்களில் தொடர்ந்து எழுதி வந்தார்.

அதைத்தொடர்ந்து பத்திரிக்கைகளு க்கும், பிரசுரங்களுக்கும் அனுப்பியு ம் வந்தார். எழுதி அனுப்பிய முதல் ஒன்பதாண்டுகளில் அவருக்குத் தாள், பேனா மை, தபால் செலவுக ளுக்கான பணம் கூடக் கிடைக்கவில்லை என்பது தான் கசப்பான உண்மை. ஓரிரு தோல் விகளைக் குறுகிய காலத்தில் சந்தித்தாலே மனம் ஒடிந்து போகு ம் மனிதர்கள் மத்தியில் ஒன்பதாண்டு காலம் தொடர்ந்து சந்தித்த தோல்விகளையும் பொரு ட்படுத்தாமல், தொடர்ந்து எழுதி பிற்காலத்தி ல் பிரபலமாகி மிகப்பெரிய செல்வந்தரானார். அவர் எழுத்து இன்றளவும் பேசப்பட்டும், மேற் கோள் காட்டப்பட்டும் வருகிறது என்பது வரலாறு.

இவர்கள் எல்லாம்துவக்கத்தில் சந்தித்த எதிர் ப்புகளும் தோல்விகளும் கொஞ்ச நஞ்சமல்ல . வெற்றி சுலபமாக வந்து விடவில்லை. இடைக்காலத்தில் விதி எ ன்று தீர்மானித்துக் கொண்டு தங்கள் பாதைகளில் இவர்கள் திரும்பிப் போய் விடவில்லை. தங்கள் பார்வைகளையும், ஈடு பாடுகளையும் வேறிடத்திற்குத் திருப்பிக்கொள்ளவில்லை.

உலகம் தோல்வி என்ற சான்றி தழைத்திருப்பித் திருப்பித் தந் தாலும் அவர்கள் அதை ஏற்கத் தயாராக இருக்கவில்லை. அவர்களுக்கு உள்ளே இருந்த அக்னி வெளியே இருந்த இருண்டசூழ்நிலைகளிலும்ஒளி கொடுத்து வழி காட்டியது. வெற்றிவரும் வரை காத்திருந்தார்கள். தங்கள் விதியை த் தீர்மானிக்க மற்றவர்களுக்கு அவ ர்கள் அனுமதி தரவில்லை.

எனவே திறமை இருப்பவர்களே, ஒன்றை மட்டும் உணர்ந்து கொள் ளுங்கள். திறமைமட்டுமே போதுமா னதல்ல, அது வெறும் ஆரம்பம் மட் டுமே என்பதை மனதில் வையுங்க ள். உடனடி லாட்டரி போல வெற்றி வந்து மடியில் விழும் என்று எண் ணாதீர்கள்.

தடங்கல்கள் சகஜம் என்று எதிர்பார்த்துத்தயாராக இருங்கள். உங்க ள் சக்திகளைஎதிர்மாறான பல துறை களில் அடிக்கடித்தாவி சிதறடிக்காதீ ர்கள். தொடர்ந்து ஈடுபாடு குறையா மல் செயல்படுங்கள். தோல்விகளில் இருந்து கற்றுக் கொள்ளுங்கள். துவ ண்டுவிடாதீர்கள். நீங்களாக ஏற்றுக் கொள்ளாத வரை தோல்வி சாசுவத மல்ல. அது வெற்றிக்கு முந்தைய இடைநிலையே. பொய்யான விதி யை ஏற்றுக்கொண்டு முய ற்சியைக் கை விட்டு விடாதீர்கள். விதியின் நாயகனான இறைவன் திறமையை உங்களுக்குத் தந்திருக்கிறார் என்றா ல் அது நீங்கள் வெற்றி பெறவே என்பதை என்றும் மறந்து விடாதீர் கள்.

= விவேக பாரதி

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: