Wednesday, October 5அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

நல்ல நூல்களைப் படிப்பதால் விளையும் நன்மைகள்

எதைச் செய்தாலும் ஏன்? எதற்கு? என்றும், அதனால் நமக்கு என்ன பயன் என்றும், தெளிவுபடுத் திக் கொண்டால் அச்செய லை சிறப்பாக செய்ய முடி யும்.

செயல் செய்வதற்கும் ஆர்வ மும் ஈடுபாடும் உண்டாகும். அந்த வகையில் நூல்களை ஏன்  படிக்க வேண்டும்?  என்பது பற்றி சில

விளக்கங்களைப் பார்ப்போம்.

நூல் படிப்பதற்கும் தொலைக்காட்சி பார்ப்பதற்கும் உள்ள வித்தியாசம்?

ஒரு உதாரணத்திறகு ‘ஒரு அரசன் குதி ரையில் வேகமாக ஒரு அடர்ந்த காட் டுப்பகுதியில் சென்று கொண்டிருக் கின்றான். அப்பொழுது-

மேற்கண்டதைப்படிக்கும்போது ஒரு அரசனையும், ஒரு குதிரையை யும், ஒரு காட்டையும் மனம்  கற்பனை செய்யும். அந்த செயல் நிகழ்வது போல் மனத்திரையி ல் காட்சிகள் விரியும். இவ்வாறு நிகழும்போது மனிதனுடைய வலது மூளை சுறுசுறுப்புடன்  செயல்படத் தொடங்கும். வலது மூளை கற்பனை சக்திக்கும்,  ஆக்க அறிவிற்கும்  (Creativity)  காரணமாக இருப்பதால், படிப்பதால் நன்மை விளைகிறது.

மேற்கண்ட காட்சியை தொலைக்காட்சியில் பார்த்தால் எல்லாவற் றையும் காட்சியில் பார்த்துவிடுவதா ல் மூளைத் தூண்டலுக்கு அங்கு வாய்ப்பில்லை.

நல்ல நூல்களைப் படிப்பதால் விளை யும் நன்மைகள்

1.திருவள்ளுவர் ‘வழுக்குகின்ற இடத் தில் ஒரு ஊன்றுகோலைப் போல சான்றோர் சொல் பயன்படும்’ என்று கூறுகிறார்.

2. இந்த உலகில் பல்வேறு வெற்றியாளர்கள் மற்றும் சாதனையாள ர்கள் தங்களுடையவாழ்க்கையைப் பற்றி சொல்லும்போது  ‘ஒவ் வொரு நாளும் இரவு படுக்கப் போ வதற்குமுன்பு ஏதேனும் ஒரு நல்ல நூலின் ஒரு பகுதியை படித்து விட் டுத்தான் படுக்கச் செல்கிறேன்’  என் று கூறியுள்ளனர். இவ்வாறு படிக்கு ம் பழக்கம் பல புதியவிசயங்களை தெரிந்து கொள்ளவும் நமக்கு நானே மேலும் மேலும் தூண்டுதல் செய்து கொள்ளவும் பயன்படும்.

3. ஒரு அறிஞர் சொல்கிறார், “Life is a Learning Process”. அப்படிப் பார்க்கும்போது வாழ்க்கை முழு தும் கற்றல் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கவேண்டும்.

4. ஜப்பானியரின் கைசன் என்னு ம் கொள்கை சொல்கிறது  ‘தொட ர்ச்சியாக வளர்ச்சியடைய வேண் டும்’ அதாவது அறிவில் –  தொழி லில் வளர்ச்சியடைய மேலும் மேலும் கற்றுக்கொண்டே இருத்தல் வேண்டும்.

5. நாம் சார்ந்திருக்கும் துறையில் என்னென்ன புதுமைகள் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது எ ன்பது பற்றி தெரிந்து கொண்டே இருக்கவேண்டும். அதன்  எதிர் காலம் அதன் மார்க்கெட் நிலவ ரம்,  போட்டியாளர்களுடைய செ யல்கள், அரசின் வணிகக் கொ ள்கைகள் என்பது பற்றியெல்லா ம் விழிப்புணர்வு வர, செய்திக ளைத் தெரிந்து கொண்டே இரு க்கவேண்டும்.

6. மற்றவருடைய அனுபவங்களையெல்லாம் படித்துத் தெரிந்து கொள்கிற போது அவை வளர்ச்சிக்கு வழி காட்டுபவையாக இருக்கு ம்.

7. மனித மனம் ஓர் நிலம். அந்த நிலத்தில் ஒன்றும் பயிர் செய்யவில்லையென்றால் புல்- பூண்டுகள் முளைத்து விடும். அந்த நிலத்தில் விதைகளை தொடர்ந்து தூவி க்கொண்டே இருக்க நல்ல நூல்களைப் படித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும்.

8. நல்ல நூல்களைப் படித்த பின் அவற்றை நண்பர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டு ம். சந்தித்து உரையாடும்போது பேசவேண்டிய விசயத்தைபேசி  முடி த்தப்பின் படித்த நூலில் உள்ள சிறப் பம்சத்தை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டு ம். அந்த சந்திப்புக்கு பின்  ‘உங்களு டைய சந்திப்பு பல நல்ல விசயங்க ளை தெரிந்துகொள்ள வாய்ப்பாக இ ருந்து’ என்ற நல்ல உணர்வை அது நண்பரிடம் ஏற்படுத்தும்.

என்னுடைய பயிற்சியின் போது சில அன்பர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் “நூல்கள் வாங்கிவிடுவேன் ஆனால் படிக்கத் தவணை செய்கிறேன். என்ன செய்வது?’

பதில்: ‘நூலை எடுத்து முதல் பக்கம் முதல் கடைசி பக்கம் வரை அமைதியாக பொறு மையாக உட்கார்ந்து படிக்க வேண்டும் அதற்கு இப்பொழுது நேரமில்லை’ என்று சிலர் தள்ளிப் போடுகின்றனர். அதற்குப் பதி லாக ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தின் பின் பகுதி யில் அதன் சுருக்கம் இருக்கும். அதைப் படியு ங்கள். ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் அடிக்கோடு போடப்பட்டோ அல்லது பெரிய எழுத்திலோ உள்ள முக்கிய வரிகளைப் படியுங்கள். நேரம் கிடைக்கும் போது முதலில் படித்த அத்தியாயத்தை படியுங்கள்.

ஹென்றி ஃபோர்டு சொல்லுவார், “எந்தப் பெரிய வேலையையும் பகுதி பகுதியாக பிரித்துச் செய்து விட் டால் வேலை எளிதில் முடியும்’

அடுத்து, படிக்கும்போது வேறு நினை வுகள்வந்து கவனம் சிதறினால் விரல் வைத்துபடியுங்கள் பின் சிறிது சிறிதா க விரலை வேகமாகக் கொண்டு செ ன்று படியுங்கள்.படித்து முடித்ததற்கு பிறகு வருகிற பயன்களை எண்ணிப் பார்த்து படியுங்கள்.

நிறைவுரை

பல நூல்களைப் படித்து அறிவை வளர் ப்பதின் மூலம் தன்னம்பி க்கை ஏற்படு ம். ஆக்கஅறிவு (Creativity) மிகும். உரையாடும் போது மற்றவர்களால் மதிக்கப்படுவோம்.எல்லோராலும் வேண்டப்பட்டோராக மாற முடியும்.

நம் குழந்தைகளுக்கு அவர்கள் வயதுக்குத் தக்கபடி நூல்களை வாங்கி கொடுப்போம். வீட்டிற்கு ஒரு நூல் நிலையம் அமைப்போம்!

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍!

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: