Thursday, September 29அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

குழந்தைகளைப் பேச வைக்க . . . சில வழிகள்

‘குழல் இனிது யாழ் இனிது என்பார் மக்கள் தம் மழலைச் சொல் கேளாதவர்’ என்றார் வள்ளு வர். வள்ளுவனின் வார்த்தைகளுக் கேற்ப, உங்கள் குழந்தைகள் மழ லை பேச்சில் மயங்கி இருக்கும் நீங்கள் அவர்கள் எப்போது பேசு வார்கள் என்று நிச் சயம் காத்துக் கொண்டுதான் இருப்பீர்கள். அனைத்து பெற்றோர்களும் தங்க ள் குழந்தையின் வளரும் பருவத் திற்கு ஏற்ப வளர்ச்சிகளை அவர்க ள் பெறு கின்றனரா என்று கவனித்துக் கொண்டு தான் இருப்பார்கள்.
 
சில குழந்தைகள் விரைவாக

பேசிவிடுவார்கள். அவர்களுக்கு தங்கள் குழந்தை, மழலை மொ ழியில் அழகாக பேசுவதை கேட் கும்போது அவர்களுக்கு கிடைக் கும் ஆனந்தத்திற்கு அளவு கிடை யாது. ஆனால் சிலர் அந்த குறிப் பிட்ட காலத்தில் பேசுவதில்லை. இவர்கள் மற்ற குழந்தைகளை காட்டிலும் சிறிது நாட்கள் கழித்து தான் பேசு வார்கள்.
 
இந்த சமயத்தில்தான் நமது குழந்தை யை எப்படி யாவது பேச வைக்க வே ண்டும் என்று எண்ணுவீர்கள். அதும ட்டுமல்லாமல் அதற்கான முயற்சிக ளையும் எடுத்துக்கொண்டு வருவீர்க ள். குழந்தைகள் பேசுவது அவர்கள் வளரும் மற்றும் வெளிப்படுத்தப் படும் வெவ்வேறு சூழல்களுக்கே ற்ப மாறுபாடு கின்றது.
 
குறித்த காலத்தில் பேசாத குழந்தைகளை நாம் உடனடியாக ஒரு நல்ல மருத்துவரிடம் அல்லது பேச் சு சிகிச்சை தருபவரிடம் கூட்டிச் செ ன்று அதன் காரணங்களை கண்டறி ய வேண்டியுள்ளது. மருத்துவ ரீதி யான காரணங்களை தவிர்த்து வே று எந்தவித காரணமாக இருந்தா லும் நம்மால் கட்டாயம் குழந்தைக ளை பேச வைக்க முடியும்.
 
உங்கள் குழந்தைக்காக கொஞ்சம் நேரம் ஒதுக்கி சிறிது முயற்சி செய்தால் போதும் அவர்களை பேச வைத்திட முடியும். இதற்கு பல வழிகள் உள்ளன. அதற்கு செய்ய வேண்டிய முயற்சிகளை பற்றி இங்கு குறிப்பிட்டுள்ளோம்.
 
அனைவருடனும் பழக விடுங்கள்:
உங்கள் குழந்தையை அனைவ ருடனும் பழக விட வேண்டும். இது வே நீங்கள் பெருமளவில் முயற்சி செய்யாமல் அவர்களை பேச வைத்தி ட சிறந்த வழியாகும். மற்ற குழந்தைகளுடனும் விளையாட விடும்போது பேச்சு தானாக நிச்சயம் வரும். இவ்வாறு செய்வதால் உங்கள் குழந்தை மற்றவர்களிடம் பேசுவதன் அவசிய த்தை ஏற்படுத்த முடியும் மற்றும் உங்களுடைய முயற்சிகள் இல் லாமலேயே அவர்கள் பேசத் தொட ங்குவார்கள்.
 
அவர்களுடன் பேசுங்கள்:
எப்போதும் வேலை வேலை என்று இருந்தால் குழந்தைகளை பேச வை க்க வெகுநாட்களாகிவிடும். குழந் தைகளுடன் பேசும்போதுதான் அவர்களும் பேச கற்றுக் கொள்கின் றனர். அவர்களுக்கு என்ன புரியப் போ கின்றது என்றுதவறாக எண்ணிவிடா தீர்கள். நீங்கள் சும்மாவாவது அவர் களிடம் பேசும்போது, அவர்கள் அதற்கு பதில் அளிக்கத்தொடங்குவார் கள்.
 
அனைத்து பெயர்களையும் சொல்லித் தருதல்:
உங்கள்வீட்டிலுள்ள ஒவ்வொருபொருளின் பெயரையும் குறிப்பிட்டு பேசுவது நல்ல யோசனையாகும். அம்மா, அப்பா, பாட்டி, தாத்தா போன்ற அழைக்கும் சொற்களை யும் எப்போதும் கூறி கொண்டு அவர்களையும் சொல்ல வையுங் கள். நீங்கள்கேட்பது அவர்களுக் கு விரைவாக புரிந்துவிடும். இது வே உங்கள் குழந்தையை பேச வைக்க சிறந்த வழியாகும்.
 
இரவு நேரக் கதைகள்:
ருவேளை உங்கள் குழந்தை இன்னும் பேசாமல் இருந்தால் இரவுநேரத்தில் படு க்கைக்கு செல்லும்போது கதைகளை படித்து காட்டுங்கள். இதுவும் உங்கள் குழ ந்தையின் பேச்சுத்திறனை வெளிப்படுத்து ம் சிறந்தமுயற்சியாகஅமைகின்றது. இ தை செய்தால் உடனடியாக வித்தியாசம் காண முடியாது ஆனால் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பதில் கிடைக்கும் வரை முயற் சி செய் வதை விட்டு விடாதீர்கள்.
 
சத்தத்தை திரும்பச் சொல்வது:
ஆடு, மாடு, நாய் மற்றும் பறவைக ள் ஆகியவற்றின் சத்தத்தை அவர்க ளுக்கு சொல்லிக்காட்டுங்கள். நல் ல சங்கீதம் மற்றும் குழந்தைகளுக் கான பாடல்களை கேட்கவிடுங்க ள். இதை அவர்கள் கேட்டு திரும்பச் சொல்லும் வ ரை பொறுமையுடன் காத்திருங்கள். அவர்கள் கேட்டதை ஒரு நாள் நிச்சயம் சொல்லுவார்கள்.
 
குழந்தைப் பாடல்கள்:
இந்த பாடல்களை குழந்தைகளுக் கு போட்டு காண்பிக்கலாம் மற்றும் பாடியும் காட்டலாம். அவர்கள் சாப் பிடும் போதும் மற்றும் குளிக்கும் போது இதை செய்யலாம். இதை தி ரும்பத் திரும்ப கேட்கும்போது அவர்களும் ஒருநாள் அதை பாடுவா ர்க ள். குழந்தைகளை பேச வைக்க இதுவும் ஒரு வழியாகும்.
 
திருப்பி சொல்லச் சொல்லுங் கள்:
வெறும் பேச்சு மட்டும் போதாது. அவர்களையும் திருப்பிச் சொல் ல சொல்லுங்கள். சிறிய வார்த் தைகளை சொல்லிக்கொண்டே இ ருங்கள். அது குழந்தையின் பெயரா கவும் கூட இருக்கலாம், அந்த பெய ரைகொண்டு இரவுநேர கதைகளில் ஏதேனும் ஒருகதையை சொல்லலா ம். இது அவர்களுக்கு நிச்சயம் புரியு ம். இதை எல்லாம் கேட்கும் குழந் தைகள் வெகு சீக்கிரம் பேசி விடுவார்கள்.
இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: