Monday, February 6அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

வண்ணக் கண்ணாடி வளையல்களை அணிவதால் என்னென்ன பலன்கள்?

இப்போதெல்லாம் கதைகளிலும் வீட்டிலுள்ள வயது முதிர்ந்த பெண்மணிகளின் ‘அந்தகால’ ஏக்கப் பேச்சிலும் மட்டுமே வளையல்கள் நினைவு படுத்தப்படுகின்றன. சில வீடுகளில் மட்டும் இன்ற ளவும் பாரம்பரிய வழக்கமாக வளைகாப்பு, சீமந்தம் என்று கொண்டாடுகி றார்கள். இந்த விழாவில் பிரதானமான அம்சமே கருவுற்றிருக்கும் பெண் ணுக்கு வளையல்கள் அடுக்குவது மட்டுமல்ல, அந்நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் எல்லா

வயதுப் பெண்களுக்கும்  வளையல் அடுக்குவதுதான். ஆரம்ப காலங்களில் வெறும் கண்ணாடி வளையல் மட்டு மே அணிவித்து வந்த இந்த சம்பிரதா யம் நாளடைவில் பிளாஸ்டிக் வளைய ல்களை அணிவிப்பதாக கொஞ்சம், கொஞ்சமாக மாறிக் கொண்டு வருகிற து.

நிறைசூல் கொண்ட பெண்மணி மெல்ல நடந்துவரும் உடல் வாகை க் கொண்டிருப்பாள். அதனால் அவள் வரும் போது முன்னே, பின்னே, அக்கம் பக்கத்தில் செல்பவர்கள் அவள் வருவதைப்புரிந்து கொ ண்டு அவளுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாதவ கையில் ஒதுங்கிச் செல்வதற்கு அந்தக் கண் ணாடி வளை யோசை உதவும். இது தவிர பொதுவாகவே பெண்கள் இப்படி கண்ணாடி வளையல்கள் அணிவது, அவர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு அம்சமாகவே இருந்து வந்திருக்கிறது. கங்கன் எனப் படும் வளையல், கன்னிப்பெண்களுக்கு ம் சுமங்கலி களுக்கும் ஒரு முக்கியமான ஆபரணமாகும். பழங்காலம் முதல் வளையல்கள் கண்ணாடி, சங்கு, தந்தம், அரக்கு போன்ற பல பொருட்களால் செய் யப்பட்டு வந்துள்ளது.

பஞ்சாப்மாநிலத்தில் தந்தத்திலும் வங்கா ள மாநிலத்தில் சங்கிலும் வளையல் செ ய்யப்படுகிறது. உத்திரப்பிரதேசத்தில் திரு மணத்தின் போது மணப்பெண் சிவப்பு வண்ண புடவையும் கண்ணா டி வளையளும் அணிவது மிகவும் மங்க ளகரமாகக் கருதப்படுகிறது. கர்நாடகம், மகாராஷ்டிர மாநிலங்களில்  அவற்றை யே பச்சைவண்ணத்தில் அணிகிறார்கள் . கண்ணாடி வளையலில் தேவி தத்துவ ம், சாத்வீகத்தன்மை மற்றும் சைதன்யம் நிரம்பியுள்ளன. அவை சூழ்ந்துள்ள சாத் வீக, சைதன்ய அதிர்வலைகளை ஈர்க்கி ன்றன. கண்ணாடி வளையல்களின் ஓசை, தீய சக்திகளை விரட்டி அடித்து தேவியி ன் அருள் கிடைக்க உதவுகிறது; அந்த வளையல் களை அணிந்திருக்கும் பெண்ணின் மீது விழும் கெட்டப் பார்வையையும் (திருஷ்டி), கெட்ட சக்தி களையும் அழிக்கிறது.

வண்ணக் கண்ணாடி வளையல்களை அணிவ தால் என்னென்ன பலன்கள்?

பச்சை நிறம், தேவியின் தத்துவம்; பச்சை நிறக் கண்ணாடியில் அதி கம் உள்ளது. வளையலில் உள்ள சாத் வீகத் தன்மையும் தேவி தத்துவமும்  சைதன்யமும் சேர்ந்து மணிக்கட்டிலு ம் விரல்களிலும் பாதுகாப்பு வளையத் தை உருவாக்கி, தீய சக்திகளிடமிரு ந்து பெண்களைக் காப்பாற்றுகின்றன. வளையலின் மூலமாக பெண்ணின் உடலில் சந்தோஷம் பரவுகிறது. மேலு ம் பச்சை நிறம், ஒரு பெண்ணின் கற்புத்திறத் தைக் குறிக்கிறது.

சிவப்பு நிறம், கெட்டதை அழிக்கும் சக்தியையும் நல்லனவற்றை அதிகம் கிரகிக்கக் கூடிய சக்தி யும் கொண்டது. சிவப்பு கண்ணாடி வளையலும் அவ்வாறே தீய னவற்றை அழித்து, நல்ல சக்திக ளை கிரகிக்கக் கூடியது. சில ஜிகினா வேலைப் பாடுகள்உள்ள பச்சை, சிவப்புநிற வளையல்களி ல் தெய்வீக அதிர்வலைகளை கிரகிக்கும் சக்தி குறைவாக உள்ளது. கண்ணாடி வளையல்கள் லேசாக உடைந்திரு ந்தாலோ, கீறல் விழுந்திருந்தாலோ அணியக்கூடாது.  ஏனென்றால் , இந்த விரிசல் மூலமாக தீய சக்திகள் உடலில் புக வாய்ப்புள்ளது. இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍

v

v

v

One Comment

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: