Friday, September 30அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

குரங்கு போல் தாவும் மனதைக் கடிவாளம் இட்டு இழுத்துப் பிடிப்பது எப்ப‍டி?

குரங்கு போல் தாவும் மனதைக் கடிவாளம் இட்டு இழுத்துப் பிடிப்பது எப்ப‍டி?

குரங்கு போல் தாவும் மனதைக் கடிவாளம் இட்டு இழுத்துப் பிடிப்பது எப்ப‍டி?

நீங்கள் எஜமானர், உடலும், மனமும் உங்கள் கருவிகள் என்பதை உணர்ந் து அந்த எண்ணத்தை மனதில்

வேரூன்றச்செய்வதன் முக்கியத்துவத்தைப் பார்த்தோம். அடுத்தகட்டமாக அக்கருவிகளை உங்கள் விருப்பத்திற் கேற்ப பயன்படுத்தமுடிவதுதான் உங்கள் எஜமானத் துவ த்திற்கு அத்தாட்சி என்பதை உணருங்கள்.

உடலை முறையாகப்பயன்படுத்தி ஆரோக்கியமாக வை த்திருப்பது மிக முக்கியம். அது பழுதடைந்து விட்டால் மனதில் உடலைத் தவிர்த்து வேறு எந்த எண்ணமும் பல மாக எழவாய்ப்பு குறைவு. உதாரணத்திற்கு கடுமையான தலைவலியோ, பல் வலியோ, வேறு பெரிய உபா தைகளோ இருக்கும் போதுவேறு எதைப்பற்றியா வது சீரியசாக எண்ணி செயல்பட முடிகிறதா என் று பாருங்கள். அந்த உபாதைகள் சரியாகும் வரை அது முடியாது. எனவே உடல் பாதிக்கப்படும் போது மனமும் நாம்நினைத்தபடி இயங்க மறுக்கிறது என்பதால் இரண்டுமே நமக்கு எண்ணியபடி பயன் படாமல் போகின்றன. எனவே உடலை நமக்கு இடைஞ்சல் தராத அளவுக் காவது நல்லபடி வைத்துக்கொள்வது ஆழ்ம ன சக்திகளை அடைய விரும்புவோ ருக்கு மிகமுக்கியம்.

அடுத்ததாக மனம். சூரிய ஒளியை லென்ஸ் மூலமாக காகிதத்தின் ஒரு புள்ளியில் குவிக் கும் போது அந்தக் காகிதம் பற்றி எரிவதை பெரும்பாலோர் சிறுவயதில்செய்து பார்த்தி ருப்போம். மனம் என்னும் கருவி சக்தி வாய் ந்ததாக மாறுவது நாம் விரும்பும் விதத்தில் அதை ஒரு முனைப்படுத்தும் போது. மனம் அதற்குப்பிடித்த செயலில் ஒருமுனைப்படுவது பெரிய விஷ யமல்ல. பிடித்த சினிமா பார்க்கும்போது, நாவல் படிக்கும்போது, இசையைக் கேட்கும் போது எல்லாம் மனம் தானாக ஒரு முனைப் படும். பிடித்த அந்தக் காரியம் முடிந்த பிறகு தான் மனம் வேறு விஷயத்திற்கு நகரும். அப்படி பிடித்த விஷயத்தில் தானாக ஒருமை ப்பட முடிந்த மனத்தை நம் கட்டளைப்படி நாம் சொன்ன விஷயத்தில் ஒருமைப்படுத்த முடிவது ஆழ் மன சக்திக ளை அடைய விரும்புவோர் பெற வேண்டிய அடுத்த பயிற்சி.

ஏதாவது ஒரு சாதாரண பொருளை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அது நீங்கள் தினம் பார்க்கக் கூடிய பொருளாக இருக்கட்டும். உதாரணத்தி ற்கு பென்சி லை எடுத்துக்கொள்வோம். இனி அடுத்த சில நிமிடங்களுக்கு பென்சிலைத் தவிர நீங்கள் வேறு எதையும் நினைக்காமல் பென்சிலைப் பற்றியே சிந்தியுங்கள். உங்கள் முழுக் கவன மும் அதிலேயே இருக்கட்டும். சில வினாடிகளு க்கு மேல் அதில் கவனத்தைக் குவிப்பது ஆரம் பத்தில் முடியாதசெயல். மனம் பென்சிலில் கவ னம் வைக்க என்ன இருக்கிறது என்று சொல்லி சுவாரசியமான மற்றவற்றிற்குச் செல்ல அலை பாயும். ஆனால் மனதை திரும்பவும் பென்சிலிற்கே கொண்டு வாருங்கள். அதன் உருவம், நிறம், அளவு, உபயோகங்கள், என் று மனம் பென்சிலைசார்ந்த, பென்சிலை மையமா கக் கொண்ட விஷயங்களைமட்டுமே சிந்தியுங்கள். சில வினாடிகளில் மனம் இதைப்பற்றி முழுவதும் நான் சிந்தித்து முடித்து விட்டாயிற்று. இனி சிந்திக்க வேறொன்றும் இல்லை என்று சொல்லும். ஆனாலு ம் விடாமல் பென்சிலுக்கு மனதைக்கொண்டு வாருங்கள். உங்கள் முழுக் கவனமும் பென்சிலைப்பற்றியதாக, பென்சிலிலிலேயே இருக்கட்டும். ஓர ளவு மனம் ஒரு முனைப்பட ஆரம்பித்தபின் பயிற்சி நேரத்தை ஒவ்வொரு நாளும் சிறிது சிறிதாகக் கூட்டிக் கொண்டே வாருங்கள். புதிது புதிதாக பென்சிலைப் பற்றிய அதிக விவர ங்களை அறிய ஆரம்பிப்பீர்கள்.

கவனிக்கும் திறனின் முக்கியத்துவத்துவம் அறிய ஒரு நிகழ்வைச்சொல் லலாம். தாவரம், விலங்கு முதலான உயிரின ஆராய்ச்சியாளரான லூயி  அகாசிஸ் (Louis Agassiz) என்பவர் 19 ஆம் நூற்றாண்டில் அத்துறையில் தலைசிறந்து விளங்கியவர். அவரிடம் கற்ற மாணவர்கள் கூர்ந்து கவனி த்து அறிந்து கொள்வதிலும், நுண்ணிய அறிவிலும் வல்லவர்களாக இருந் தார்கள். ஒரு முறை அவரிடம் கற்க ஒரு புதிய மாணவன் வந்தான்.

அகாசிஸ், மீன்தொட்டியில் இருந்து ஒரு மீனை எடுத்து அந்த மாணவன் முன் வைத்து அதை மிக நுணுக்கமாகக் கவனித்து தன்னிடம் விளக் கமாகச்சொல்லச்சொல்லிவிட்டு வெளியே போய் விட்டார். அந்த மாணவ ன் பலமுறை பல விதமான மீன்களைப் பார் த்தவன். இந்த மீனோ மிக சாதாரணமான மீன். இதைக்கவனித்து விளக்கமாகச் சொல்ல என்ன இருக்கிறது என்று எண் ணினான். ஆனாலும் அவர் சொல்லியபடி அந்த மீனை க் கவனித்து குறிப்பெடுத்துக்கொண்டான். மீனின் கண் கள், வால் பகுதி, வாய், செதிள்கள், பக்கவாட்டில் துடு ப்பு போன்ற பகுதி என்று எல்லாவற்றையும் கவனித்து எழுதினான். சிறிது நேரத்தில் எல்லாம் அறிந்தாகி விட்டதாக நினைத்து வெளியே வந்து அகாசிஸைத் தேடினான். அவரைக் காணவில்லை.

மறுபடி உள்ளே வந்தவன் பொழுதுபோகாமல் அந்த மீனை வரைய ஆரம் பித்தான். வரையும்போது அந்த மீன் குறித்து இதற்கு முன் கவனிக்காத சில அதிகப்படியான தகவல்களை அவன் அறிந்தான். அதையும் குறித்துக் கொண்டான். பலமணிநேரம் கழித்து வந்த அகாசிஸிடம் தன் குறிப்பு களைக் காட்டினான். அகாசிஸ் திருப்தி அடையவில் லை. இன்னும் நன்றாகவும் நுணுக்கமாகவும் கவனிக்க ச்சொல்லி விட்டுப்போனார். மாணவனுக்கு ஒரே ஏமா ற்றம். இந்த ஆளிடம் வந்து மாட்டிக்கொண்டோமே என்று நொந்துகொண் டான். ஆனாலும் மேலும் நுணுக்கமாக அதைக் கவனிக்க ஆரம்பித்தான். இதற்கு முன் சாதாரணமாகத் தெரிந்த ஓரிரு விஷ யங்கள் இப்போது மிக நுண்ணிய அளவில் வித்தி யாசமாக இருக்கக்கண்டான். அவற்றைக்குறித்துக் கொண்டான். அந்த நாளின் இறுதியில் மறுபடி வந்த அகாசிஸிடம் அவற்றைக் காட்டினான். அப் போதும் அவர் திருப்திஅடையவில்லை. அதுபோல் மூன்று நாட்கள் அவனை அந்த மீனைக் கவனிக்க வைத்தார். மூன்று நாட்களின் இறுதியில் அவன் மேலும் மேலும் கவனி த்து அந்த மீனின் தனித்தன்மைகளாக பல பக்கங்கள் எழுதியிருந்தான்.

அந்த மாணவன் பிற்காலத்தில் சிறந்த உயிரியல் வல் லுனராகப் புகழ் பெற்றபோது கூறினான். ”நான் என் வாழ்க்கையில் கற்ற அந்த முதல் பாடம்தான் கற்ற எல்லாப் பாடங்களிலும் உயர்ந்ததென்று இப் போதும் நினைக்கிறேன். அதுவே பிற்காலத்தில் நான் அறிந்த அத்தனை அறிவுக்கும் காரணமாக இருந்தது. வேறு வகைகளில் யாரும் பெற முடியாத, பெற்ற பின் இழக்க முடியாத சிறந்த பாடமாக அதைச் சொல்லலா ம்”.

பிரபல விஞ்ஞானியான ஐசக் நியூட்டனும் தான் அறிவியல் இரகசியங்களை அறிந்த விதமாக இதையே கூறுகிறார். “ நான் அறிய வேண்டிய விஷயத்தைக் குறித்தே தினமும் என் கவனத்தில் வைத்திருப்பேன். சிறிது சிறிதாக உண்மைகள் விளங்கும். ஒரு நாள் எல் லாம் தெளிவாகத் தெரியும்.” இதையே மற்ற பெரும்பாலான விஞ்ஞானிகளும் அனுபவபூர்வமாகக் கூறுகிறார்கள்.

மனதை நாம் தேர்ந்தெடுக்கும் பொருளில் நூறு சதவீத ம் கவனிக்க வைத்தல் தான் ஒருமுனைப்படுத்துதல். குரங்கு போல் தாவும் மனதைக் கடிவாளம் இட்டு இழு த்துப் பிடித்து, நமக்கு வேண்டியதில் ஒரு முனைப்படு த்துதல் மன உறுதியும், ஆர்வமும் இருந்தால் மட்டுமே சாத்தியமாகும். சுவாரசியமில்லாத பொருள்களிலும், சுவாரசியமில்லாத விஷயங்களிலும் தொடர்ந்து கவ னத்தைக் குவிப்பதால் என்ன நன்மை விளைந்துவிடு ம் என்று சந்தேகத்துடன் கேட்காதீர்கள். இந்தப் பயிற்சியில் நாம் எடுத்துக் கொள்ளும் பொருளோ, விஷயமோ முக்கியமல்ல. உடலின் பகுதிகளை உடற்பயிற்சிசெய்து பலப்படுத்துவதுபோல மனதின் திறன்களைப் பலப்படுத்துவதே இந்தப் பயிற்சியின் நோக்கமும், பயனும். மனம் நம் கருவியாக இருந்து நாம் விரும்பும் இடத்தில் குவிகிறது என்கிற அளவிற் கு பழக்கப்படுத்திக் கொண்டால் அது பல பெரும் சக்திகள் அடங்கிய பொக்கிஷ த்தைத் திறக்க உதவும் சாவியாக மாறும்.

எனவே இப்பயிற்சியைத் தவறாமல் செய்து பாருங் கள். ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பொருளாக எடுத்துக் கொ ள்ளுங்கள். நீங்கள் அதில் மனதைக் குவிக்கும் நேரத்தை நாளுக்குநாள் அதிகப்படுத்திக்கொண்டே செல்லுங்கள். ஆரம்பத்தில் போரடித்தாலும் நீங்கள் தொடர்ந்து செய்து ஒன்றைப்பற்றி புதிது புதிதாக போகப்போக அறியும் போது தானாக அதில் ஈடுபாடும், ஆர்வமும் பிறக்கும்.

=> சக்திவேல்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: