Wednesday, December 8அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

Tag: அதிசயக் கோவில்

சிட்டுக்குருவிகளை விற்பனை செய்யும் "அதிசய" அம்ம‍ன் கோவில்

பத்து சிட்டுக் குருவிகள் கொ ண்ட பெட்டிகள் ஒரு கோயி லில் விற்க ப்படுகிறது. அக்கோயிலுக்குச் செல்லும் பக்தர்கள் தங்கள் வேண்டுத ல் நிறைவேறிவிட்டால் சிட்டு க்குருவிகளை பறக்க‍ விடுவ தாக வேண்டிக் கொள்கிறார் கள். கோரிக்கை நிறைவேறியதும் (more…)