Monday, December 6அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

Tag: உலகிற்கு முதன்முதலில்

உலகிற்கு முதன்முதலில் அறுவை சிகிச்சையை அறிமுகப்படுத்தியவர் ‘இந்தியர்’ – ஆச்சரியத் தகவல்

இந்த உலகிற்கு முதன்முதலில் அறுவை சிகிச்சையை அறிமுகப் படுத்தியவர்கள் ‘இந்தியர்கள்’ - ஆச்சரியத் தகவல் இந்த உலகிற்கு முதன்முதலில் அறுவை சிகிச்சையை அறிமுகப் படுத்தியவர்கள் ‘இந்தியர்கள்’ அறுவை சிகிச்சையின் தந்தை சுஸ்ருதர் (காலம் கி.மு. 600) சுஸ்ருதர், உலகளவில் (more…)