Wednesday, July 28அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

Tag: கன்னிப் பெண்களைத் தாககும் ஒருவித நோய்!- அதிர்ச்சித் தகவல்

கன்னிப்பெண்களைத் தாக்கும் ஒரு மர்ம நோய்!- அதிர்ச்சித் தகவல்

கன்னிப் பெண்களைத் தாக்கும் ஒருவித நோய்!- அதிர்ச்சித் தகவல்கள் கன்னிப் பெண்களுக்கு ஏற்படும் ஒரு நோய் கன்னிப் பெண்களுக்கு ஏற்படும் ஒரு நோய் - Poly-Cystic Ovarian Syndrome (PCOS) என்றால் என்ன? கன்னிப் பெண்களுக்கு ஏற்படும் ஒரு நோய், Poly-cystic Ovarian Syndrome (PCOS)அதாவது சூலக நீர்க் கட்டிகள் ஓவரி (OVARY) எனப்படுவது பெண்களின் சூலகம். இதுதான் முட் டைகளை உருவாக்கி அந்த (more…)